Vyhodnotenie objemu dodaných systémových služieb (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

8. Vyhodnotenie objemu dodaných systémových služieb

 

  1. Vyhodnotenie je uskutočnené zistením objemu salda dodávok a odberov elektriny v každej obchodnej hodine užívateľa PS. Ak je celková hodnota salda záporná, ide v danej obchodnej hodine o odber elektriny z ES, ak je celková hodnota salda kladná, ide o dodávku elektriny do ES.

  2. Vyhodnotenie je uskutočňované pre danú obchodnú hodinu súčtom skutočných hodnôt dodávok a odberov elektriny do/z ES vo všetkých odovzdávacích miestach a to na základe:

    1. meraných hodnôt zistených PPS
    2. hodnôt stanovených spôsobom dojednaným medzi PPS a užívateľom PS na odovzdávacích miestach, na ktorých nie je inštalované priebehové meranie s diaľkovým odpočtom.


  3. Pri vyhodnocovaní platí, že odber elektriny z ES je označovaný záporným znamienkom, dodávka elektriny do ES kladným znamienkom.

  4. V prípade reklamácie preverí PPS zistené hodnoty a v prípade uznania reklamácie opraví bezodkladne tieto hodnoty.

  5. Objem poskytnutých systémových služieb za kalendárny mesiac stanoví PPS ako súhrn odberov elektriny užívateľa PS za všetky hodiny kalendárneho mesiaca so zahrnutím uznaných reklamácií najneskoršie do 5. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.


Aktuality