Vyjednávanie o Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., na roky 2008-2009

Zdieľať

V stredu 21.mája 2008 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislave, Mlynské nivy 59/A (ďalej len SEPS, a.s.) kolektívne vyjednávalo o Dodatku č.1 k platnej Kolektívnej zmluve SEPS, a.s., na roky 2008-2009 .

Kolektívne vyjednávanie bolo zamerané najmä na použitie sociálneho fondu v roku 2008.
Valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len VZ) na svojom riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.05.2008 schválilo návrh na rozdelenie zisku za rok 2007. Uznesením VZ bol schválený podiel zamestnancov na zisku a prídel do sociálneho fondu.

Zmluvné strany v Dodatku č. 1 ku KZ dohodli a upresnili:

  • použitie sociálneho fondu v roku 2008,
  • vyplatenie ročného príspevku zamestnancom spoločnosti, ktorí spĺňajú podmienky jeho vyplatenia v zmysle ustanovenia platnej KZ,
  • výšku náhrad za pracovnú pohotovosť,
  • výšku príspevku zamestnávateľa zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie,
  • nomenklatúru pracovných funkcií.

Dodatok č. 1 ku KZ nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 1. júna 2008.

Znenie Dodatku č. 1 ku KZ bude zamestnancom sprístupnené v KIS-LOTUS, Dokumentácia spoločnosti, Základné dokumenty spoločnosti.

Spracovala:
Mgr. Zora Maková
Výkonný riaditeľ Sekcie ĽZ
Zdroj: SEPS, a.s.
21.05.2008

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality