Základné podmienky pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

4. Základné podmienky pre poskytovanie systémových služieb
a vyrovnávanie odchýlok

 
PPS poskytuje systémové služby a zabezpečuje vyrovnávanie odchýlok týmto subjektom:

  1. držiteľom licencie na rozvod, ktorých zariadenia sú pripojené do prenosovej sústavy,

  2. oprávneným odberateľom, ktorých odberné zariadenia sú pripojené do prenosovej sústavy,

  3. držiteľom licencie na výrobu, ktorých zariadenia sú pripojené do prenosovej sústavy,

  4. oprávneným odberateľom, ktorých zariadenia sú pripojené do distribučnej
   sústavy a ktorí odoberajú elektrinu od iného subjektu než je držiteľ licencie na
   rozvod, k zariadeniu ktorého sú pripojení,

  5. držiteľom licencie na výrobu, ktorých zariadenia sú pripojené do distribučnej
   sústavy, a ktorí dodávajú elektrinu inému subjektu než je držiteľ licencie na rozvod,
   k zariadeniu ktorého sú pripojení.

Platná zmluva na poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok je podmienkou pre uzavretie zmluvy na prenos a poskytovanie prenosových služieb (vrátane cezhraničných prenosov a pridelenia cezhraničných kapacít).

PPS poskytuje systémové služby a zabezpečuje vyrovnávanie odchýlok všetkým subjektom synchrónne prepojeným s ES SR nezávisle na geografické hranici SR. V prípade ostrovných prevádzok teda:

  1. PPS poskytuje systémové služby a zabezpečuje vyrovnávanie odchýlok subjektom mimo územia SR, pokiaľ sú títo v rámci ostrova prepojení s ES SR,
  2. PPS neposkytuje systémové služby a nezabezpečuje vyrovnávanie odchýlok subjektom na území SR, ktoré sú v ostrovnej prevádzke prepojené so susednými elektrizačnými sústavami a nie sú prepojené (s výnimkou prepojenia sústav v rámci UCTE a podľa pravidiel UCTE) s ES SR. Pri novom prifázovaní takýchto ostrovov však platia pravidlá uvedené v tomto Obchodnom kódexe.

PPS garantuje užívateľovi PS na základe uzavretej zmluvy zabezpečenie kvality a spoľahlivosti dodávanej elektriny v medziach, daných Kódexom PS SR, Dispečerským poriadkom, normami SR a vyhláškami MH SR s výnimkou stavu núdze v zmysle zákona č. 70/1998 Z. z.


PPS poskytuje služby podľa Zmluvy za týchto podmienok:

  1. Užívateľ sa v súlade s § 1 ods. (1) vyhlášky MH SR č.549/2002 Z. z. zaväzuje uzavrieť Zmluvu najneskoršie:

   • 30 dní pred začatím dodávky podľa zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej na kalendárny rok,
   • 7 dní pred začatím dodávky podľa zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej na kalendárny mesiac,
   • 4 dni pred začatím dodávky podľa zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej na kalendárny týždeň.


  2. Užívateľ PS sa zaväzuje udržovať svoje zariadenia v technickom stave, zodpovedajúcom požiadavkám Kódexu PS tak, aby jeho prevádzka neovplyvňovala kvalitu a spoľahlivosť prevádzky ES mimo rámec podmienok stanovených Kódexom PS.

  3. Užívateľ PS sa zaväzuje zabezpečiť vo všetkých svojich odovzdávacích miestach, v ktorých sú jeho zariadenia pripojené k ES, priebehové hodinové merania s diaľkovým odpočtom, ktorým bude za podmienok stanovených Zmluvou zabezpečovať skutočné hodnoty hodinových dodávok a odberov elektriny do/z tohto zariadenia, alebo dohodnúť s PPS iný spôsob stanovenia skutočných hodinových hodnôt dodávok a odberov elektriny do/z tohto zariadenia (Poznámka: upozorňujeme užívateľa, že v budúcom období v súvislosti so zmenou podmienok EU môže byť periodicita merania zmenená na 15 minút).

  4. Užívateľ PS sa zaväzuje zabezpečiť denné odovzdávanie skutočných hodinových hodnôt dodávok a odberov elektriny, vo všetkých svojich odovzdávacích miestach, za uplynulý deň prevádzkovateľovi prenosovej sústavy pre vyhodnotenie odchýlok.

  5. Užívateľ PS sa zaväzuje odovzdávať PPS podľa týchto podmienok dojednané denné diagramy dodávok a odberov so všetkými užívateľmi PS. Diagramy odovzdáva spôsobom stanoveným pravidlami odovzdávania údajov, ktoré zverejňuje PPS na www.sepsas.sk.

  6. Užívateľ PS sa zaväzuje zabezpečiť, aby súhrn dojednaných dodávok a odberov zo všetkých odovzdaných dojednaných diagramov sa rovnal v každej obchodnej hodine jeho predpokladanému saldu dodávok a odberov vo všetkých odovzdávacích miestach.

  7. Užívateľ PS sa zaväzuje zabezpečiť, aby v každej obchodnej hodine jeho odber bol v zmluvou (na SyS a odchýlky) stanovenej tolerancii súhrnu hodnôt dojednaných diagramov odovzdaných PPS.

  8. Užívateľ PS sa zaväzuje sledovať a priebežne vyhodnocovať veľkosť svojich dodávok a odberov.

  9. Užívateľ PS sa zaväzuje v prípade, že jeho odchýlka v niektorej hodine dosiahne, alebo presiahne ±5 % súhrnu dojednaných hodnôt, urobiť okamžite také opatrenia, aby k prekročeniu odberu v priebehu nasledujúcich obchodných hodín nedošlo. Užívateľ to môže dosiahnuť:

   • zmenou svojich odberov,
   • zmenou svojich dodávok so súhlasom príslušného dispečingu,
   • zmenou svojich odberov a súčasne zmenou svojich dodávok so súhlasom príslušného dispečingu,
   • dojednaním mimoriadnej dodávky s iným užívateľom PS so súhlasom PPS.


  10. Užívateľ PS je v rámci svojich možností povinný zabrániť prudkým zmenám odoberaného či dodávaného výkonu, ktoré by mali za dôsledok nadmernú aktiváciu podporných služieb.

  11. Pripojenie odberu z ostrovnej prevádzky sa môže uskutočniť len so súhlasom SED. SED stanoví podmienky na prechod ostrovnej prevádzky podľa konkrétnej situácie.

  12. Užívateľ PS sa zaväzuje uhradiť PPS v termínoch a za ceny stanovené ÚRSO a uvedené v Zmluve platby za systémové služby v rozsahu, zodpovedajúcom odobratej elektrine v súhrne odovzdávacích miest.
  13. Užívateľ PS sa zaväzuje uhradiť PPS súhrn vyúčtovaných platieb za elektrinu, dodanú PPS pre pokrytie kladnej odchýlky užívateľa PS, znížený o súhrn platieb za elektrinu od obratu PPS pre pokrytie zápornej odchýlky užívateľa PS. Platby budú vyhodnotené a vyúčtované postupom podľa týchto Podmienok. Úhradu sa užívateľ zaväzuje urobiť v termínoch a spôsobom stanoveným Zmluvou podľa tohto Obchodného kódexu.
  14. Užívateľ PS sa zaväzuje písomne oznámiť bezodkladne PPS zmenu počtu svojich odovzdávacích miest a to najmenej 1 mesiac pred požadovanou účinnosťou tejto zmeny. Zmena je PPS zaregistrovaná a registráciu tejto zmeny oznámi PPS spôsobom, dohodnutým v Zmluve užívateľovi. Zmena je účinná dňom, nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o registrácii zmeny.

V prípade, že užívateľ PS opakovane a napriek písomnému upozorneniu PPS porušuje záväzky podľa písm. g), h), i), j) a k) týchto podmienok, je PPS oprávnený vypovedať Zmluvu.

Aktuality