1. Úvodná stránka
  2. Blog
  3. Danube InGrid zvyšuje inteligenciu sietí

Danube InGrid zvyšuje inteligenciu sietí

Zdieľať

Na zoznam projektov spoločného záujmu (PCI) Európskej únie v kategórii inteligentných sietí, známych ako „smart grids“, sa dostal aj medzinárodný projekt „Danube InGrid“. Ženské krstné meno v jeho názve ukrýva pojem inteligentnej siete „Intelligent Grid“. SEPS na tomto projekte spolupracuje so Západoslovenskou distribučnou, a.s., a Východoslovenskou distribučnou, a.s., na slovenskej strane a s tromi distribučnými spoločnosťami na maďarskej strane. Cieľom projektu je udržať kvalitu dodávok spotrebiteľom elektriny a pomôcť pripraviť prenosovú a distribučnú sústavu na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov.

SEPS prevádzkuje prenosovú sústavu Slovenskej republiky, je zodpovedná za jej spoľahlivé a bezpečné fungovanie. Dozerá na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny na území Slovenska. Spotrebitelia sa spoliehajú na stabilné a bezpečné dodávky elektriny v množstve a čase podľa svojich potrieb. Okrem najväčších z nich všetci odoberajú elektrinu z distribučnej sústavy.

Koordinovaný rozvoj prenosovej a distribučnej sústavy

Aby sa dosiahol očakávaný výsledok pre spotrebiteľov elektriny, je optimálne vzájomne koordinovať rozvoj prenosovej sústavy s distribučnými sústavami vzhľadom na ich prepojenosť. Projekt Danube InGrid z tohto predpokladu vychádza – zavádza inteligentné technológie na úrovni prenosovej aj distribučnej sústavy a prispieva k rozvoju modernej energetickej infraštruktúry posilnením prepojenia slovenského a maďarského trhu s elektrinou.

Investície do infraštruktúry prenosovej sústavy si vyžadujú určitý čas na ich prípravu a realizáciu. Preto je potrebné reagovať v predstihu a posilňovať sústavu, nečakať až na situáciu, keď dochádza k výpadkom v zásobovaní elektrinou. Dnes už vieme predvídať, že dôležitosť elektriny bude stále viac rásť. Súvisí to s mnohými faktormi, ako napríklad s rastom populácie, zvyšovaním životnej úrovne či prechodom z fosílnych palív na bezemisné zdroje energie. Na základe ambicióznych cieľov Európskej únie znížiť emisie uhlíka do roku 2050 na nulu vieme už aj to, že nás čaká výrazná zmena zdrojov, z ktorých elektrinu vyrábame. Veľký dôraz sa bude klásť najmä na pripájanie obnoviteľných zdrojov, čomu sa naša sústava musí prispôsobiť. Napriek zvýšenému zastúpeniu nestabilných zdrojov výroby elektriny, akými sú slnečné a veterné elektrárne, prenosová sústava musí ostať stabilná a bezpečná a dodávky elektriny spotrebiteľom rovnako kvalitné alebo kvalitnejšie, ako sú dnes.

Regionálne rozšírenie projektu

Na medzinárodnom projekte Danube InGrid pracuje SEPS s partnermi od roku 2019, keď bol prijatý Európskou komisiou na zoznam PCI v oblasti inteligentných sietí. Z nástroja na prepájanie Európy sa nám podarilo získať spolufinancovanie vo výške 102 miliónov eur, ktoré predstavuje 35-percentný podiel.

Začínali sme na západnom Slovensku v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s., a zahraničným partnerom – distribučnou spoločnosťou E.ON, ktorá realizuje svoje aktivity na severozápade Maďarska. V rámci Slovenska ide o modernizáciu infraštruktúry najviac vyťaženého regiónu okolo hlavného mesta. V projekte sa zameriavame na výstavbu elektrickej stanice vo Vajnoroch a na posilnenie transformácie na elektrických staniciach Stupava a Podunajské Biskupice. Výsledkom bude robustnejšia sústava s väčšou kapacitou, ktorá je nevyhnutná pre vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie a na pokrývanie zvýšeného dopytu po elektrine v Bratislave a jej okolí.

Rozvoj transformácie medzi prenosovou a distribučnou sústavou je cieľom aj v plánovanej novej elektrickej stanici vo Vajnoroch. SEPS tu postaví novú elektrickú stanicu s transformáciou 400/110 kV v priamom susedstve zariadení, ktoré v rámci projektu Danube InGrid plánuje vybudovať Západoslovenská distribučná.

Od roku 2022 sa Danube InGrid venuje aj oblasti východného Slovenska a severovýchodného a stredného Maďarska, kde spolupracujeme so spoločnosťami Východoslovenská distribučná, a.s., ELMŰ Hálózati Kft. a MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. Aj tu je cieľom projektu zlepšenie cezhraničnej spolupráce na úrovni prenosovej sústavy a distribučných sústav. Na Slovensku budú investície do prenosovej sústavy zamerané najmä na odstránenie problémov s pretokom jalového výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, na inováciu riadiacich systémov, modernizáciu sekundárnej techniky a digitálnu rozvodňu.

Kompenzačné tlmivky, ktoré SEPS plánuje inštalovať v elektrických staniciach Spišská Nová Ves a Voľa. Predstavujú riešenie pre riadenie tokov jalového výkonu z distribučnej do prenosovej sústavy.

Nové kompenzačné zariadenia plánujeme inštalovať v elektrických staniciach Spišská Nová Ves a Voľa. Modernizácia a zavedenie nových inteligentných technológií v elektrizačnej sústave umožní pripojenie väčšieho počtu výrobcov obnoviteľnej energie v tejto geografickej oblasti a zároveň zabezpečí udržanie vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre dotknutých odberateľov elektriny.

Územie, na ktorom sa realizuje projekt Danube InGrid. Takzvaná prvá vlna projektu sa realizuje na západe regiónu a je vyznačená zelenou farbou. Projekt bol neskôr rozšírený o druhú vlnu projektu, ktorá je vyznačená modrou farbou. Na obrázku sú uvedení aj spoločnosti, ktoré projekt v jednotlivých geografických oblastiach realizujú. SEPS sa do projektu zapája na západe aj východe Slovenska, maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy MAVIR vystupuje v projekte ako podporovateľ.

Blog