1. Úvodná stránka
  2. Blog
  3. Čo sú PCI projekty a ako sa do nich zapája SEPS

Čo sú PCI projekty a ako sa do nich zapája SEPS

Zdieľať

„PCI“ je skratka z anglického pojmu „Project of Common Interest“, čo v preklade do slovenčiny znamená „projekt spoločného záujmu“. Hovoríme o energetických projektoch krajín Európskej únie, ktoré pomôžu k úplnému prepojeniu vnútorného trhu s energiou, aby žiadna z krajín nebola izolovaná od integrovanej európskej sústavy a ich energetická bezpečnosť nebola ohrozená nedostatočným prepojením.

PCI sú projekty potrebné na realizáciu najdôležitejších koridorov elektriny, plynu, ropy a oblastí energetickej infraštruktúry. Mali by sa realizovať čo najskôr a mali by sa tiež podrobne sledovať a hodnotiť. Majú pridelený prioritný štatút a využívajú zrýchlené postupy pri udeľovaní povolení, výhodnejšie postavenie v rámci administratívnych procesov, ako aj možnosť spolufinancovania z nástroja na prepájanie Európy, známeho pod skratkou „CEF“ (z anglického názvu fondu „Connecting Europe Facility“).

Nové vedenia na prenos elektriny medzi Slovenskom a Maďarskom

SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava) spolu s maďarským prevádzkovateľom prenosovej sústavy MAVIR úspešne zrealizovala dva projekty výstavby nových cezhraničných vedení na slovensko-maďarskom profile, ktoré boli pre svoj význam a opodstatnenosť zaradené do zoznamu projektov spoločného záujmu Európskej únie. Projekty „Vedenie 2×400 kV Gabčíkovo (SK) – Gönyű (HU) – Veľký Ďur (SK)“  a „Vedenie 2 x 400 kV Rimavská Sobota (SK) – Sajoivánka (HU)“ boli vyhodnotené ako nevyhnutné na realizáciu prioritného koridoru „Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe“.

Cezhraničné prepojenia, ktoré boli sprevádzkované pred necelými tromi rokmi, zvýšili kapacitu prenosu elektriny medzi Slovenskom a Maďarskom. Posilnili predovšetkým bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok elektriny vo východnom regióne strednej Európy, pre ktorý má tento cezhraničný prenosový profil mimoriadnu dôležitosť. Projekty spolufinancovala Európska komisia grantom z nástroja na prepájanie Európy.

Súčasťou nového slovensko-maďarského cezhraničného vedenia je náš najvyšší stožiar pri Dunaji, ktorý meria 104,3 m. Takúto výšku si vyžaduje lodná doprava, ktorej elektrické vedenia nesmú prekážať.

Rozvoj modernej infraštruktúry pre viac obnoviteľných zdrojov

Súčasná stratégia a plány Európskej únie zamerané na spomalenie klimatických zmien a zníženie uhlíkových emisií do roku 2050 na nulu pridávajú váhu rozvoju elektrizačných sústav európskych krajín. V dôsledku eliminácie fosílnych palív sa počíta s vyššou spotrebou elektriny, ako aj s nárastom výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Rozvoj infraštruktúry zohráva hlavnú úlohu pri prepájaní rastúcich európskych zdrojov obnoviteľnej energie s koncovými spotrebiteľmi.

Širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a  zachovanie vysokej kvality a bezpečnosti dodávok  pre spotrebiteľov elektrickej energie v regióne strednej a východnej Európy je cieľom projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid). SEPS ho realizuje so Západoslovenskou distribučnou, a.s., a Východoslovenskou distribučnou, a.s., na slovenskej strane a s partnermi E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Elmű Hálózati Kft. a Émász Hálózati Kft. na maďarskej strane. Podporovateľom projektu je prevádzkovateľ maďarskej prenosovej sústavy MAVIR.

Tento medzinárodný projekt je zaradený na zozname PCI Európskej únie. Na Slovensku sa zameriava na juhozápadný a východný región. Jeho hlavným prínosom je zabezpečenie stabilných a ekonomicky efektívnejších dodávok elektrickej energie pre strategické priemyselné oblasti a konečných spotrebiteľov v dotknutých regiónoch.

Územie, na ktorom sa realizuje projekt Danube InGrid, je vyznačené modrou farbou. Prevádzkovatelia distribučných sústav sa zapájajú v rámci oblasti svojej pôsobnosti.

Blog