1. Úvodná stránka
  2. Blog
  3. Elektrizačná verzus prenosová sústava

Elektrizačná verzus prenosová sústava

Zdieľať

Názov našej spoločnosti si nepamätá takmer nik, kto nepracuje v našom alebo s nami súvisiacom odvetví. A pletú si ho dokonca často aj tí, ktorí v odvetví pracujú :-). Znie „Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.“, pretože sme prevádzkovateľom prenosovej sústavyriadime celú elektrizačnú sústavu Slovenska. Oblasť, v ktorej pôsobíme, je elektroenergetika – venujeme sa zabezpečeniu elektrickej energie pre odberateľov na území Slovenska.

Energetická sústava

Sústavy v názve našej spoločnosti sú súčasťou veľkého systému – energetickej sústavy, ktorý pozostáva z viacerých prvkov a pokrýva oblasť celej energetiky. Napríklad zásobovanie plynom, teplom, kvapalnými palivami (benzín, nafta) a podobne. V neposlednom rade do energetickej sústavy patrí aj už spomenutá elektrizačná sústava.

Elektrizačná sústava

Pre systém, ktorým prúdi elektrina od výrobcov až do zásuvky u nás doma či na pracovisku, sa zaužíval názov elektrizačná, alebo elektroenergetická sústava. Ide o sústavu navzájom prepojených elektrární, elektrických vedení, elektrických staníc a centier, ktoré jednotlivé zariadenia riadia na rôznych napäťových hladinách. Elektrizačná sústava Slovenskej republiky je navyše prepojená s celou sústavou kontinentálnej Európy.

Súčasťou tohto systému je aj Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) v Žiline, ktorý riadi celú elektrizačnú sústavu na území našej republiky a koordinuje sa s ostatnými národnými dispečingami európskych krajín. SED patrí pod prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR – našu spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Prenosová sústava spolu s distribučnou sústavou tvoria podstatnú časť elektrizačnej sústavy.

Prenosová sústava

Prenosová sústava zabezpečuje prenos elektrickej energie od veľkých výrobcov (napríklad z jadrových či vodných elektrární) do podriadených distribučných sústav a k veľkým odberateľom, ako je napríklad U. S. Steel Košice alebo Duslo v Šali.

Prenosovú sústavu tvoria rôzne zariadenia od vonkajších vedení zvlášť vysokého napätia (400 kV) a veľmi vysokého napätia (220 kV) cez kombinované zemné laná, rozvodne, transformátory, tlmivky až po ochrany a automatiky, vypínače, odpojovače, zvodiče prepätia a mnohé ďalšie zariadenia nevyhnutné na optimálne fungovanie prenosu elektriny.

Distribučná sústava

Distribučné sústavy spravované distribučnými spoločnosťami v regiónoch západného, stredného a východného Slovenska vedú elektrinu ku koncovým spotrebiteľom, teda k vám do elektrickej zásuvky.

V krajine rozoznáte vedenia prenosovej od vedení distribučnej sústavy pomerne jednoducho. Prenosová sústava v porovnaní s distribučnými sústavami využíva masívnejšie a vyššie stožiare. Môžete ich najčastejšie vidieť popri diaľnici, medzimestských komunikáciách, alebo v poliach a kopcoch mimo miest a dedín, prípadne v ich blízkosti, pretože majú podstatne širšie ochranné pásma. Vedenia priamo v obývaných oblastiach, ktoré prenášajú elektrinu k spotrebiteľom, zvyčajne patria distribučným spoločnostiam.

Uzlová sústava

Naša spoločnosť riadi aj uzlové sústavy. Zabezpečujú prepojenie prenosovej sústavy s distribučnými sústavami. V elektrických staniciach ich napájame z tzv. „uzlov“ – našich transformátorov, ktoré menia napätie zo 400 kV (prípadne z 220 kV) na 110 kV. Elektrina potom putuje ďalej vedeniami veľmi vysokého napätia (110 kV) distribučných sústav v rámci jednotlivých uzlových oblastí našej krajiny (pozri schému ES SR).

Ostrovná sústava

Sústava, ktorá je od zvyšku energetického systému oddelená, môže mať rôzne podoby, funkcie či dôvody existencie.

Ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy musíme pravidelne preverovať, či si vieme poradiť nielen s bežnými haváriami na našich zariadeniach, ale aj s prípadnou poruchou typu blackout. Preto pravidelne vykonávame reálne skúšky štartu z tmy, pri ktorých využívame elektrický ostrov oddelený od zvyšku elektrizačnej sústavy.

Počas skúšky sa vytvorí ostrovná sústava, ktorej súčasťou sú výrobné zdroje elektriny, zariadenia prenosovej a distribučnej sústavy, ako aj odberatelia elektriny. V ostrovnej prevádzke je simulovaná porucha typu blackout s následným naštartovaním výrobného zdroja. Po obnove prevádzky je ostrov opäť pripojený k zvyšku elektrizačnej sústavy.

Izolované sústavy

Nezávisle od medzinárodne prepojeného elektroenergetického systému existujú v našej krajine izolované sústavy. Nemajú spojenie s elektrizačnou sústavou SR a ide o objekty, ktoré sú energeticky sebestačné. Môžu to byť napríklad súkromné domy, alebo prevádzky, ktoré si elektrinu samy vyrobia aj spotrebujú.

S rastom životnej úrovne a ľudskej populácie narastá aj dôležitosť elektrizačnej sústavy a nároky na jej rozvoj. S vyššou mierou elektrifikácie a sofistikovanejšími technológiami pri výrobe, prenose a distribúcii elektriny v budúcnosti sa počíta aj v súvislosti s cieľmi Európskej únie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Elektrina by postupne mala nahradiť fosílne palivá a pomôcť tak zastaviť, alebo aspoň spomaliť zmenu klímy na našej planéte.

Blog