Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS

Robiť správne veci neznamená robiť len to, čo povie generálny riaditeľ alebo vedúci. Robiť správne veci v SEPS znamená podľa Petra Dovhuna pozerať sa na problémy a výzvy, ktoré zažívame, objektívne, s nadhľadom a zodpovednosťou za celý elektroenergetický ekosystém. Robiť správne veci znamená nielen hasiť požiare tam, kde už sú. Je to aj o proaktívnom rozvoji našej SEPS.

Ako by ste bližšie vysvetlili túto vašu víziu pracovného prístupu zamestnancov spoločnosti, ktorú vediete?

V mojich prvých rozhovoroch po nástupe do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SEPS pre aktuality.sk a Denník N som odpovedal na otázku, čo si predstavujeme pod špičkovým tímom. Moja odpoveď: „Správni ľudia, ktorí robia správne veci správnym spôsobom,“ vyvolala zaslúžene mnoho otázok a diskusií. Správni ľudia pre mňa v žiadnom prípade neznamená „naši ľudia“ – protekcia pre známych či osobne lojálnych. Mať správnych ľudí v SEPS znamená, že každý z nás, bez ohľadu na to, v akom tíme a na akej pozícii pracuje, je expert vo svojej oblasti, má náležité skúsenosti, vedomosti a schopnosti. A týmto ľuďom firma spolu s ich vedúcimi vytvára priestor na ďalší odborný a osobný rast.

Robiť správne veci správne neznamená, že spravím len to, čo mám predpísané vo svojej pracovnej zmluve a vo svojich kvartálnych či ročných cieľoch. Svoju prácu robím správne, ak je v súlade s hodnotami, ktoré zdieľam a ktoré odo mňa očakávajú moji spolupracovníci. Pre mňa osobne je to (1) kvalita bez kompromisu, (2) čestnosť, (3) hospodárnosť a (4) spolupráca.

Priznávam, v tejto oblasti nás s kolegami čaká ešte veľa práce. Od nášho nástupu sme väčšinu energie venovali prvým dvom prioritám, ktoré sme si dohodli – spoľahlivý partner a zodpovedný hospodár. V posledných mesiacoch však venujeme väčší priestor aj tej tretej – špičkový tím. Očakávam, že v blízkej budúcnosti naše výsledky potvrdia, v čo skutočne veríme. A to, že práca na lepšej internej komunikácii naprieč celou firmou, vytváranie férového pracovného prostredia a poskytovanie všetkých potrebných nástrojov, ktoré pre svoju spoločnú prácu potrebujeme, sú pre nás skutočne podstatné.

Čo dnes zaberá najviac času generálneho riaditeľa SEPS?

Zmena energetiky ako takej. To, čo sa formovalo takmer 100 rokov, na čo sme boli zvyknutí, od výroby cez prenos a distribúciu až po spotrebu, to všetko sa dynamicky mení. Prichádzajú dekarbonizačné iniciatívy, menia sa nastavenia výrobných podnikov i väzby medzi jednotlivými účastníkmi trhu. Najviac energie a času venujem spoločne s mojimi kolegami vo vedení vytváraniu prostredia, v ktorom naši experti môžu zodpovedne realizovať svoj potenciál a mať výsledky. Nie je mojou ambíciou byť expertom až po úroveň toho, aký je skratový odpor na stanici, ktorú budeme budovať alebo rekonštruovať. Na to má SEPS dosť zdatných expertov. Najdôležitejšia je otázka, čo nás čaká v nasledujúcich dvoch rokoch, ako implementujeme európsku legislatívu, ktorá vyplýva zo zimného balíčka, ako podporíme už zmienenú dekarbonizáciu, ale aj decentralizáciu trhu. To sú rozsiahle oblasti, ktorým je potrebné sa venovať v oveľa väčšej intenzite ako v minulosti. Je to veľká výzva, a keď zoberiem stopercentný koláč svojho času, tak viac ako polovicu pracovnej doby sa venujem stratégii, revíziám navrhovaných dlhodobých plánov. Na čom sa dá stavať, kde máme silné stránky, a kde máme, naopak, zanedbané domáce úlohy, ktoré musíme kompenzovať, alebo vybudovať nanovo. Zároveň hľadáme nové príležitosti pre prenosovú sústavu, či už z pohľadu Slovenska, alebo z európskej perspektívy.

Snažíme sa stanoviť, kde dnes SEPS je, a modelujeme, kde bude o 2, 3, 4, 5 rokov. Vytvárame tak budúci pohľad na energetický trh, jeho účastníkov i väzby z pohľadu toku elektriny, informácií či peňazí. Veľa je dané legislatívou, ktorá k nám prichádza z Európy, ale aj analýzami špecifík Slovenska. Pre mňa je veľmi dôležité navnímať nielen to, kde sme, ale aj scenáre, kde budeme o niekoľko rokov. Preto je pre nás veľmi dôležité pozrieť sa na dve rôzne skupiny prenosových sústav: Na tie, ktoré na transformácii kontinuálne pracujú a sú ďalej ako my, mám na  mysli príklad integrácie do medzinárodných platforiem v Českej republike. A potom na tie sústavy a energetické systémy, ktoré touto transformáciou prešli a  dnes už vedia povedať, čo sa im osvedčilo a čo nie, kde narazili a aké z toho plynie ponaučenie. Takými sú napríklad prenosovky v Nemecku, či Beneluxe.

Teda stratégia a budúci rozvoj sú na vrchole vašich priorít?

Áno, stratégia a rozvoj sú na vrchu môjho zoznamu. No na rovnakej úrovni mám tri oblasti priorít a otvorene o nich hovorím, odkedy som nastúpil. Chceme byť spoľahlivý partner, to je práve to, o čom sme sa doteraz rozprávali, chceme poskytovať bezpečnú a stabilnú sústavu a prenos elektriny aj na rýchlo meniacom sa trhu a jeho nastavení. Tá druhá oblasť je byť dobrý hospodár, pretože, aj keď sme prirodzený monopol, primárny zdroj našich príjmov je z taríf, ktoré platia podnikatelia a domácnosti. Tie priamo v rukách nemáme. Avšak náklady a investície áno. Malo by byť pre nás samozrejmosťou, že k týmto peniazom pristupujeme s rešpektom a zodpovednosťou. A  tie by mali vplývať na to, ako máme nastavené obstarávanie, rozpočtovanie, a teda ako míňame peniaze na prevádzku aj rozvoj našej siete a nášho systému. Tretia oblasť sú ľudia, lebo môžeme mať zlatom a diamantami vykladanú sústavu stožiarov a elektrických staníc,  no táto firma bude fungovať len vtedy, keď tu bude robiť kvalitný a motivovaný tím svoju prácu na 100 %. Preto sa tejto tretej oblasti, ako som už pred chvíľou spomenul, venujem rovnako ako tým prvým dvom.

Dotkneme sa teda zmienených peňazí a míňania?

Môžeme. Témou dnešných dní je totiž rozpočet na budúci rok. Už niekoľko týždňov sa spolu s kolegami snažíme nastaviť kľúčové parametre nielen budúcoročného rozpočtu, ale aj tých naň nadväzujúcich tak, aby sme vedeli zodpovedne povedať, že každé jedno euro, ktoré do tejto firmy pritečie, bude efektívne investované do jej dlhodobého rozvoja alebo na jej prevádzku.

Zaknihovali ste si už nejaký nespochybniteľný úspech?

Jedna z vecí, o ktorých som od začiatku hovoril, bola, že ak budeme obstarávať, predmet súťaže, a najmä jeho hodnota, musia byť stanovené u nás. Nesmú byť diktované dodávateľmi alebo záujmovými skupinami. Vyzerá to tak, že sa nám to podarilo, a tam veľké ďakujem ide kolegom nielen na sekciu obstarávania, ale všetkým odborným útvarom, ktoré sú do súťaží zapojené. Od začiatku pri týchto obstarávaniach naozaj nastavujeme mechanizmus na transparentnejšie súťaženie. Nevylučujeme potenciálnych uchádzačov na základe umelých argumentov a kritérií. Vieme dosiahnuť to, že každý potenciálny uchádzač ide do súťaže s tým, že chce vyhrať s kvalitou a hodnotou za peniaze, a nie preto, že to má vychodené, vylobované.

Dá sa tento úspech kvantifikovať?

Súťaže máme rozdelené do dvoch kategórií: verejné obstarávanie a tzv. interné podlimitné obstarávanie. Vo verejnom obstarávaní ideme striktne podľa zákona, tam nemáme príliš veľkú možnosť ovplyvňovať, kto sa prihlási. No v rámci podlimitných obstarávaní, kde to v minulosti bolo o dvoch-troch uchádzačoch, dnes existuje široká báza potenciálnych dodávateľov a súťažia tam často siedmi až ôsmi potenciálni partneri SEPS. V novembri sme mali obstarávanie na štúdiu v oblasti digitalizácie, kde sme oslovili 15 uchádzačov. To je počet – kvantita. Áno, mali sme pokusy, kde sa dodávatelia snažili vytvárať aj v takýchto podmienkach kartely. Stačilo dvakrát vyškrtnúť celý zoznam uchádzačov a zopakovať súťaž. Dnes už takéto snahy nezaznamenávame. Kvalitatívny výsledok je ten, že máme oproti predpokladanej hodnote zákaziek (PHZ), ktoré si počítame sami, úsporu v priemere 12-15 %. Predtým, do roku 2020, keď sa PHZ tvorila vonku, to bolo približne 0,05 %, čo je, samozrejme, úplne smiešne. Ponuky sa v minulosti triafali do PHZ takmer jedna k jednej.


Na konferencii Česko-slovenské energetické fórum

Čo sa týka ďalšej vašej priority – ľudí, čo by ste pomenovali ako najdôležitejšie?

Ich rozvoj a podpora. Našou ambíciou je vytvárať a rozvíjať pracovné prostredie, ktoré každému z nás dovolí naplno realizovať svoj potenciál, aktívne prispievať k napĺňaniu poslania našej firmy, a hlavne dá dôvod chodiť do práce a pracovať každý deň s dobrým pocitom a energiou.

Ľudia vo firme nie sú jej aktívami. Sú tým najdôležitejším prvkom. S najnovšou a najkvalitnejšou infraštruktúrou, technológiami, procesmi i nástrojmi môže firma nejaký čas fungovať. Pôsobiť na trhu dlhodobo, rozvíjať sa a byť efektívna však môže len s ľuďmi, ktorí zdieľajú jej poslanie a hodnoty.

Ktorí z kolegov vás v posledných mesiacoch príjemne prekvapili?

Ako by ste odpovedali na túto otázku tak, aby ste nikoho, kto sa v odpovedi nenájde, neurazili? (úsmev…)

Veľmi intenzívnou transformáciou prechádza úsek 3000, teda úsek slovenského energetického dispečingu a obchodu. Tento proces ešte pobeží istý čas, čo vyplýva práve zo zmeny dizajnu trhu a transformácie prenosovej  sústavy nielen v oblasti samotného dispečingu, systémových služieb, ale aj z pohľadu prenosových služieb. Tu nás čaká v priebehu nasledujúcich rokov niekoľko významných európskych projektov, medzi ktoré patrí najmä projekt pripojenia sa k európskym platformám pre výmenu regulačnej energie, implementácia  prepojenia denných trhov na základe metodiky Flow-Based. Preto Silvia Čuntalová urobila v júli veľké zmeny práve v tej časti úseku, ktorý sa zaoberá rozvojom trhov, obchodných mechanizmov a podporných služieb. Toto je veľmi dynamická oblasť, ktorá si bude žiadať nových ľudí a vytváranie vhodných podmienok na ich prácu. Naším riešením nie je kresliť si teoretické modely R&D organizácie, ale čo najkonkrétnejšie pomenovať našu víziu, ciele, krátkodobé aj dlhodobé, a dať konkrétnym tímom a ich vedúcim dôveru, potrebné nástroje a priestor „zahviezdiť“.

Kto ma príjemne prekvapil, to je úsek prevádzky, kde sa kolegovia starajú o to, či naša sústava a sieť sú 24 hodín 7 dní v týždni bezproblémové a všetko ide, ako má. Dispečing na všetko dozerá, no bez toho, aby vedenia, tlmivky či transformátory boli v poriadku, to nejde.

A ktorý úsek prešiel najväčšou transformáciou? Skutočne výraznou pozitívnou zmenou prešiel a podľa nových predstáv začína fungovať úsek 6000, teda ICT. Veľmi veľký dôraz kladieme práve na rozvoj digitalizácie a aby som bol konkrétny, okrem konsolidácie tradičných IT oblastí, ako sú infraštruktúra, komunikačné technológie a servre, pribudli do IT v priebehu posledného polroka dva nové prvky, a tým pádom aj nové tímy. Ten prvý je venovaný našim kľúčovým informačným systémom a aplikáciám, ako sú obchodný systém, alebo SAP, a je zapojený aj do iniciatív, ktoré idú nad rámec SEPS, typu „energetické dátové centrum“ (pôvodný projekt „datahub“), čo je IT riešenie pre celý nový ekosystém na základe nového dizajnu trhu. Druhá dôležitá oblasť ICT je cybersecurity, ktorá je pre nás ako prvok kritickej infraštruktúry tiež kľúčová.

Som rád, že tieto úseky pochopili, že minulosť postavená na hesle „Nech to stojí, čo to stojí, hlavne že svietime,“ je za nami, že hospodárny prístup k zdrojom SEPS, ako keby to boli peniaze z nášho rodinného rozpočtu, neznamená zníženie spoľahlivosti. Ten posun a transformácia myslenia ma veľmi príjemne prekvapili


S kolegami v ESt Stupava

Ide niečo pomalšie, ako ste dúfali?

Budem úprimný. Pomalšie, ako som si predstavoval a dúfal, ide súhra výkonných riaditeľov a stredného manažmentu. Veril som, že ak budeme na všetkých úrovniach manažmentu otvorení v tom, prečo sme tu, aké máme ambície a aký to bude mať prínos pre sústavu a pre špecialistov v SEPS, ktorí tu boli pred nami a pravdepodobne tu budú aj potom, ako nám skončí mandát, toto zladenie bude trvať nanajvýš niekoľko mesiacov. No trvá nám to už 9 mesiacov a ešte nie sme na konci.

Za nás, vrchných riaditeľov môžem otvorene povedať, že úprimne chceme, aby sme riešili dôležité veci a témy vo firme spolu s výkonnými riaditeľmi a ich vedúcimi odborov. Z vlastnej skúsenosti viem, že priama účasť všetkých vedúcich a otvorená komunikácia naprieč organizáciou prospieva nielen firme, ale aj jej odborným útvarom a jednotlivým tímom a spolupracovníkom.

Opakom je vojenský alebo polovojenský systém založený na priamych príkazoch a zákazoch. V ňom však firma, tímy aj jednotlivci strácajú veľkú časť svojho potenciálu, kreativity a hlavne výkonu. Pýtate sa ma, či polovojenský systém je to, čo chcem rozvíjať? Som človek, ktorý pred sebou vidí poloplný pohár, nie poloprázdny. Aj keď máme od ideálu ešte ďaleko, stále verím, že tento tím (vrcholový aj stredný manažment) má na to, aby bol a pracoval ako skutočný tím. Jednotný tím, ktorý pracuje v záujme tejto firmy.

Čo by ste odkázali kolegom na záver?

Nechcem, aby to vyzeralo, že nové predstavenstvo je len plné vzletných rečí o budúcom ekosystéme, šetrení, dekarbonizácii a legislatíve EÚ. Všetci vieme, že našou základnou úlohou ostáva stabilný a spoľahlivý prenos elektriny. Musíme byť 24/7 bez blackoutu. Toto zostáva bez debaty top prioritou popri správnom hospodárení i všetkých reformách, iniciatívach, štúdiách a zmenách, na ktorých pracujeme. Každý jeden náš krok musí byť podrobený skúške správnosti z fyziky: ako ovplyvní novinka stabilný a spoľahlivý prenos?

Pri tom všetkom si uvedomujem nemenný fakt, že každú výzvu, každý problém, každú príležitosť dokáže firma zvládnuť len vďaka svojim ľuďom. Ich vierou v jej poslanie, ich každodenným nasadením, poctivou prácou a hlavne tímovou spoluprácou.

Ja a dnešné vedenie sme tu preto, aby sme slúžili tejto firme a krajine. Nie sme tu kvôli lepšiemu životopisu, väčšina z nás prišla zo súkromného sektoru. Pre mňa osobne je možnosť pracovať pre túto štátnu firmu veľkou cťou.

Keď sme boli vo februári tohto roku pozvaní na stretnutie s ministrom financií, súčasným premiérom, pánom Hegerom, tušili sme, že nám chce oznámiť výsledky niekoľkomesačného výberového konania. Hneď na začiatku nášho spoločného stretnutia nám pogratuloval, no zároveň dal jasne najavo, aké má od nás očakávania. Popri vymenovaní piatich hlavných cieľov nám zároveň priamo a otvorene povedal, aké správanie od nás všetkých očakáva. Použil na to citát T. G. Masaryka: „Nekradnúť, neklamať a nebáť sa robiť odvážne rozhodnutia tam, kde je to potrebné.“

Po deviatich mesiacoch spoločnej práce s Mariánom, Mirom, Martinom, Jarom, Silviou a Jurajom môžem povedať, že je mi cťou pracovať v našom spoločnom tíme.

Zároveň som hrdý na každého z vás, kto s maximálnym nasadením a zodpovedným prístupom prispievate k tomu, aby sme každý deň mali bezpečnú a spoľahlivú prenosovú sústavu.

red.