Kedy vznikla ako samostatný právny subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.?
Odpovede posielajte na premeny@sepsas.sk do 15. decembra 2021.
Jeden vyžrebovaný výherca získa chutný balíček, dvaja vyžrebovaní výhercovia knihu Belianske Tatry a ďalší traja vyžrebovaní výhercovia získajú firemné pero s USB kľúčom.

Vyhodnotenie súťaže z predchádzajúceho čísla
Otázka: Ktorých regiónov sa týka projekt Danube InGrid a čo je jeho podstatou?
Správna odpoveď: Ide o oblasť západného Slovenska a severozápadného Maďarska a podstatou projektu je inštalácia zariadení inteligentnej siete, čo umožní širšiu integráciu OZE a distribuovanej výroby elektriny.
Výhercom súťaže Ing. Monike Ficzovej a Ing. Rastislavovi Šmidovičovi, PhD., ktorí získali cyklistické tričko Danube InGrid, gratulujeme!