Verejná konzultácia k dokumentu „Scenáre a varianty pre Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 až 2035“

Zdieľať

Predmetom tejto konzultácie podľa Vyhlášky ÚRSO 207/2023 § 58 písmeno g) bod 2, je návrh dokumentu „Scenáre a varianty pre Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 až 2035 (DPRPS 2035)“, ktorý spracováva prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) v súlade so znením § 28 a § 29 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Trvanie verejnej konzultácie: od 25.04.2024 do 10.05.2024

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k uvedenému návrhu Scenárov a variantov pre Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 až 2035 je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.dprps@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie s vyznačenými zmenami Scenáre a varianty pre Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 až 2035
Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá a podmienky konzultačného procesu
Vyhodnotenie pripomienok Vyhodnotenie pripomienok z VK
Finálny dokument Scenáre a varianty pre DPRPS 2035 so zapracovaním pripomienok z VK Dokument zostáva nezmenený