Informácia pre subjekty zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku.

Zdieľať

 

Európske združenie prevádzkovateľov prenosových sietí – ETSO (European Transmission System Operators), ktorého je aj SEPS, a.s. členom, vyvíja iniciatívu v oblasti štandardizácie výmeny dát na trhu s elektrickou energiou. Za týmto účelom bola vytvorená pracovná skupina ETSO Task Force 14 (ETSO TF14), ktorá sa zaoberá definovaním štandardov v tejto oblasti. Cieľom je, aby rôzni účastníci trhu používali jednotnú platformu koordinovaným spôsobom.

Pre proces denného plánovania energie bol stanovený systém ESS (ETSO Scheduling System). Jeho implementácia je postavená na technológii XML (eXtended Markup Language). Presná špecifikácia štandardu je voľne prístupná na adrese http://www.edi.etso-net.org/ (ESS V2R3).

Identifikácia subjektov na základe pridelených skratiek sa nahrádza identifikáciou prostredníctvom kódov EIC (ETSO identification code).

Zmluvné hodinové diagramy zasielajú do SEPS, a.s. okrem odberateľov aj dodávatelia a obchodníci s elektrickou energiou. Diagramy budú následne párované (matching). Diagramy, ktoré sa nepodarí korektne spárovať budú zamietnuté.

Jedna správa obsahuje všetky kontrakty, ktorých sa účastní odosielateľ. Doposiaľ boli jednotlivé kontrakty zasielané v oddelených súboroch z dôvodu nutnosti potvrdzovania dodávateľom. Dodávateľ tak nemal prístupné ostatné kontrakty odberateľa.

Každý účastník trhu odosiela jednu plánovaciu správu pre nasledujúci deň, ktorá obsahuje jeho časové rady pre obchod, výrobu a spotrebu. Posledná platná doručená správa predstavuje celkovú pozíciu účastníka.

Opätovne zaslaná nová verzia plánovacej správy, musí obsahovať všetky časové rady, ktoré boli obsiahnuté v predchádzajúcich správach. V prípade, že niektorý časový rad chýba, alebo existujúci časový rad je zamietnutý, je zamietnutá celá správa.

Do platnosti novej Vyhlášky Pravidiel trhu s elektrinou sa od 1.1.2005 budú diagramy zasielať do 13:00 hod. dňa D-1 na adresu diagramy@sepsas.sk. Do 13:30 hod. dňa D-1 vykoná zúčtovateľ odchýlok spárovanie zmluvných hodnôt a oznámi každému účastníkovi, či jeho nahlásené zmluvné hodnoty boli spárované bez chyby, alebo s chybou. Do 14:00 hod. dňa D-1 nahlásia opravené zmluvné hodnoty tie subjekty, ktorých dáta neboli spárované správne. V prípade, že ani po tomto druhom opravnom nahlásení nebudú nahlásené hodnoty spárované správne neberú sa do úvahy.

Časové rady sa odosielajú pre každú jednotlivú kombináciu

 • produktu (*)
 • typu podnikania
 • agregácie objektov (*)
 • pre oblasť „dnu“
 • pre oblasť „von“
 • identifikáciu meracích bodov (*)
 • typ kontraktu na kapacitu (*)
 • identifikáciu dohody o kapacite (*)
 • (*) – nemusí byť aplikovateľné

Nevyplnené časové rady musia mať odstránené nuly zo všetkých periód časových intervalov v časových radoch.

Hodnota pre časové rady sa uvádza v jednotkách výkonu ako priemerná hodnota počas časového intervalu, t.j. v MW (kód MAW).

Ku generovaniu formátu ESS XML je možné použiť konverzný nástroj, ktorý je voľne dostupný priamo na stránkach ETSO www.edi.etso-net.org/schedulev2r3/download-v2r3.html (ESS EXCEL Macro to generate ESS Compliant XML files).

Poznámka – význam položiek:

 • Out Party – dodávateľ / predaj
 • In Party – odberateľ / nákup

Príklad použitia konverzného nástroja s prednastavenými hodnotami: ess-macro-v11.zip

Aktuality