1. Úvodná stránka
  2. Blog
  3. Podporné služby a ich význam pre elektrizačnú sústavu

Podporné služby a ich význam pre elektrizačnú sústavu

Zdieľať

Úlohou SEPS je zaistiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenskej elektrizačnej  sústavy a prenos elektriny v rámci Slovenska a tiež z/do zahraničia. Rovnováhu v sústave, ktorá je základnou požiadavkou pre jej bezpečnosť a spoľahlivosť, zachováva najmä pomocou podporných služieb (PpS). Ich aktiváciou dochádza k dodávke regulačnej elektriny, ktorá pomáha udržiavať stabilnú sústavu na predpísaných technických hodnotách (frekvencia na úrovni 50 Hz).

Ako fungujú podporné služby?

Prevádzkovanie elektrizačnej sústavy sa nastavuje podľa plánovaných tokov elektriny na jej vstupoch a výstupoch. Na základe zobchodovaných objemov výroby a spotreby elektriny, ktorú si vopred naplánujú a zobchodujú výrobcovia, odberatelia alebo iní účastníci trhu s elektrinou, sa nastavuje plán prevádzky elektrizačnej sústavy. Prebytok alebo na druhej strane nedostatok elektriny sa rieši dovozom zo zahraničia, čím sa určí tzv. saldo Slovenska. Pri neočakávaných udalostiach môže dôjsť k výpadku na strane spotreby (napr. porucha vo veľkej fabrike), v dôsledku čoho je v sústave elektriny prebytok, alebo na strane výroby (napr. porucha v elektrárni), čím je v sústave elektriny nedostatok a Slovensko nedodržuje dohodnuté saldo voči zahraničným sústavám. Aby sa tieto nezrovnalosti neodrazili na stabilite sústavy, aktivuje v týchto prípadoch SEPS podporné služby. Ich včasným aktivovaním dôjde buď k dodatočnej výrobe, alebo, naopak, k spotrebe elektriny.  Podporných služieb je niekoľko typov, niektoré riešia stabilitu celej európskej sústavy, kedy každá sústava od Portugalska až po Turecko či -Ukrajinu v rýchlom čase solidárne aktivuje časť rezerv, aby stabilizovali frekvenciu; niektoré sú práve na udržiavanie dohodnutého salda.

Kto môže poskytovať podporné služby?

Ak je elektriny nedostatok, vybraní poskytovatelia podporných služieb zvýšia svoj výkon a dočasne dodajú do sústavy viac elektriny. Ak jej je prebytok, svoj výkon zas znížia. Poskytovateľom podporných služieb nemusia byť len elektrárne (napríklad vodné, paroplynové, …). Často sú to veľké výrobné spoločnosti, ktoré dokážu na zmluvne dohodnutý čas zvýšiť alebo znížiť výkon svojich výrobných liniek, a tak ovplyvniť množstvo elektriny v prenosovej sústave.

SEPS je premiant v obstarávaní podporných služieb z batérií. Službu Frequency Containment Reserve  dlhodobo vo významnom podiely pokrýva práve z batérií, kde sa využíva režim nabíjanie v prípade prebytku a naopak vybíjania v prípade nedostatku elektriny.

Popri údržbe stožiarov a vedení sú preto podporné služby rozhodujúcim finančným nákladom SEPS.

Podporné služby SEPS obstaráva od poskytovateľov PpS, a to v rámci ročných, denných alebo viacdňových (strednodobých a krátkodobých) výberových konaní. Vo faktúre za elektrinu je tento náklad pretavený do tarify za systémové služby. Náklady na podporné služby sú regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, napríklad pre rok 2023 sú schválené vo výške 322 740 030,84 eur.

Blog