Naše participovanie v medzinárodnom projekte spoločného záujmu

Vývoj v elektroenergetike napreduje bleskovým tempom. Sme svedkami prelomových zmien a situácií, keď si už pomaly celý svet začína uvedomovať nevyhnutnosť ochrany životného prostredia. Slovo dekarbonizácia sa stalo pevnou súčasťou nášho slovníka, no na druhej strane sa neráta so znížením spotreby elektriny, ale práve naopak. Riešením sú nové obnoviteľné zdroje energie (OZE) a vytvorenie čo najlepších podmienok na ich pripájanie do elektrizačnej sústavy. Krokom k naplneniu tohto cieľa je medzinárodný projekt spoločného záujmu Danube InGrid, ktorý prinesie zvýšenie transformačnej kapacity medzi prenosovou a distribučnou sústavou, rozšírenie inteligentných sietí, ich fyzické a digitálne prepojenie.   

Na tomto slovensko-maďarskom projekte spolupracujeme so spoločnosťami Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) a maďarskými prevádzkovateľmi distribučných sústav Elmű Hálózati Kft., MVM Émász Áramhálózati Kft. a E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  podporu mu poskytuje maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy MAVIR.

Bezpečnejšie a stabilnejšie dodávky energie

Vzhľadom na narastajúci počet užívateľov elektrizačnej siete je potrebné aktívne podporovať, zavádzať a využívať technológie inteligentných sietí na predchádzanie porúch. Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní udržať vysokú kvalitu a bezpečnosť dodávok elektriny za rozsiahlejšej integrácie výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy. Realizáciou investičných akcií dosiahneme posilnenie elektrizačnej siete na zabezpečenie jej stability na celom západnom a východnom Slovensku. Výsledkom bude vyššia kvalita a spoľahlivosť dodávky elektriny a eliminácia možných dopadov spôsobených výpadkom dodávky elektriny.

Zástupcovia slovenských partnerov v projekte na online verejnej konzultácii k projektu v júni 2022: Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSD, Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS, Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Investície na západe Slovenska aj vďaka finančnej pomoci z EÚ

Zavádzanie inteligentných technológií umožní rozvoj ďalšej modernej energetickej infraštruktúry nevyhnutnej pre rýchlo sa rozrastajúce mestá. Stále rozsiahlejšia výstavba znamená aj rastúcu záťaž pre elektrizačnú sústavu a vyžaduje si posilnenie jej uzlových bodov. Zvlášť je to citeľné v oblasti Bratislavy, kde pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy budú realizované kľúčové investície v rámci projektu Danube InGrid. Pre nás prioritnou je modernizácia elektrizačnej sústavy smerom k efektívnejšej spolupráci medzi prevádzkovateľmi prenosovej a distribučnej siete.

Aj vďaka finančnému príspevku z Nástroja na prepájanie Európy sme sa mohli pustiť do rozvoja inteligentnej siete prostredníctvom takéhoto komplexného projektu. Celkový rozpočet na pôvodný projekt, zameraný na západný región, je 291 mil. eur, pričom spolufinancovanie zo strany EÚ je na úrovni 35 %, t .j. 102 miliónov eur.

Nová elektrická stanica Vajnory

Vo Vajnoroch vyrastie nová diaľkovo riadená elektrická stanica, už čoskoro nevyhnutná na udržanie bezpečného a neprerušovaného zásobovania hlavného mesta elektrickou energiou. Jej vybudovaním dosiahneme zvýšenie transformačnej kapacity medzi prenosovou a distribučnou sústavou, čo znamená zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky. Na úrovni prenosovej sústavy plánujeme výstavbu inteligentnej diaľkovo ovládanej rozvodne 400/110 kV vrátane výstavby dvoch 400 kV nadzemných vedení so zapojením do existujúcich elektrických staníc Stupava a Podunajské Biskupice.

Lokalita  v katastrálnom území Vajnory, v ktorej je plánovaná nová elektrická stanica

Stupava a Podunajské Biskupice

S vybudovaním novej elektrickej stanice súvisí aj modernizácia a rozšírenie elektrických staníc Podunajské Biskupice a Stupava. Začiatok výstavby v Podunajských Biskupiciach je plánovaná už v budúcom roku, pôjde o inštaláciu nového transformátora, ktoré prispeje k zvýšeniu transformačnej kapacity medzi prenosovou a distribučnou sústavou, a teda aj bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy.

Transformátor, ktorý bude v rámci modernizácie v ESt Podunajské Biskupice vymenený za nový

Rozšírenie projektu na východ

Spoločne s partnermi v projekte sa v súčasnosti uchádzame o získanie grantu z EÚ aj na druhú vlnu projektu Danube InGrid, zameranú na východný región. Ak so žiadosťou o finančný príspevok uspejeme, celkový rozpočet projektu porastie o cca 202 miliónov eur. Investície do prenosovej sústavy na východe Slovenska budú zamerané najmä na odstránenie problémov s pretokom jalového výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, na inováciu riadiacich systémov, modernizáciu sekundárnej techniky a digitálnu rozvodňu. V elektrickej stanici v Spišskej Novej Vsi plánujeme vybudovať dve skupiny suchých kompenzačných tlmiviek a  v elektrickej stanici Voľa vybudovanie jednej skupiny suchých kompenzačných tlmiviek.

Kompenzačné tlmivky, ktoré budú v rámci projektu vybudované v elektrických staniciach v Spišskej Novej Vsi a Voli

Inteligentná digitálna rozvodňa

Implementácia inteligentných sietí urýchľuje prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a efektívnosť výroby a využívania obnoviteľnej energie. Rozvodne sú kľúčovými prvkami v infraštruktúre elektrických sietí, preto ďalší príspevok k ich digitalizácii je dôležitý. Digitálna rozvodňa prináša veľké výhody z hľadiska dizajnu a inžinierstva, inštalácie a prevádzky. Novinkou v prostredí SEPS je pripravovaná investícia vývodového poľa digitálnej rozvodne, ktorá je pilotne plánovaná v elektrickej stanici vo Voli. Inštalácia optického prístrojového transformátora prúdu a vybudovanie procesnej zbernice spolu s príslušnými zariadeniami sekundárnej techniky umožní odskúšanie nových technológií v elektroenergetike, zdigitalizovanie prenášaných informácií a zredukuje množstvo kabeláže, materiálu, pomocných relé, ako aj montážnych prác pri zariadeniach sekundárnej techniky vývodového poľa. Kľúčové digitálne komponenty umožnia efektívnejšiu komunikáciu medzi sekundárnymi zariadeniami, čo povedie k lepšiemu riadeniu siete a nižším nákladom na údržbu. Inteligentná digitálna rozvodňa umožní zvýšiť spoľahlivosť a prevádzkovú efektivitu stanice. Investícia prinesie inteligentnejšie a bezpečnejšie poskytovanie energetických služieb, zvýšenie presnosti a stability prenosu elektriny a integráciu nových foriem čistejšej energie.

red.