Pomoc sme zamierili na oblasti našej činnosti 

Stretnú sa Nemec, Slovák a Luxemburčan v komisii nadácie nadnárodnej firmy. Vyberajú víťazný projekt za jednotlivé krajiny, ktorému ich firma poskytne finančnú podporu. Po prezentácii desiatok projektov z Nemecka a Slovenska príde na rad Luxemburčan. „Prepáčte, kolegovia, ja som sa naozaj veľmi, veľmi snažil a hľadal, ale nikoho, kto by potreboval finančnú pomoc, som u nás nenašiel.“ Reálna príhoda zo života nadnárodnej spoločnosti a na Slovensku celkom dobrý vtip, pretože tých, ktorí pomoc potrebujú, je stále oveľa viac ako zdrojov podpory. 

Naša spoločnosť dňa 15. mája 2021 zriadila Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. Je tvorený z asignácie dane našej spoločnosti a financie z neho môžu byť použité na podporu a rozvoj verejnoprospešných aktivít, ktoré realizujú mimovládne neziskové organizácie. Tieto prostriedky teda nie sú v portfóliu našej spoločnosti, ale SEPS sa  zúčastňuje na rozhodovaní o ich smerovaní.

Nie je ľahké rozhodnúť sa, kam prispieť, keď je okolo nás toľko dobrých, vzácnych a prospešných iniciatív a toľko núdznych ľudí, či finančne poddimenzovaných oblastí nevyhnutných pre naše zdravé a dobré fungovanie. V SEPS sme svoju pozornosť z hľadiska spoločenskej zodpovednosti podnikania nakoniec zamerali na oblasti úzko súvisiace s činnosťou našej spoločnosti. Na vzdelávanie, vedu a výskum, prioritne so zameraním na energetiku, a na ochranu životného prostredia, na ktoré má činnosť našej spoločnosti priamy vplyv. Na verejnoprospešné aktivity zo spomenutých oblastí môžu záujemcovia z neziskového sektora získať grant práve z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis, z ktorého bude v období od júna 2022 do decembra 2023 prerozdelená suma vyše 563-tisíc eur.

Pomáhame zatraktívňovať technické vzdelávanie

V auguste fond vyhlásil svoju prvú grantovú výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží, v ktorej sa môžu uchádzať o grant základné, stredné a vysoké školy, občianske združenia, neziskové organizácie a verejné výskumné inštitúcie. Čo sa týka témy vzdelávania, popularizácie vedy a techniky sa prostredníctvom fondu aktuálne venujeme aj priamou podporou niekoľkých projektov pre mladých ľudí, ako sú MyMachine, Zmudri, Letný kemp pre vysokoškolákov – budúcich energetikov či Centrum popularizácie fyziky pri gymnáziu V. Paulínyho Tótha v Martine. Počíta sa aj s priamou podporou Dní otvorených dverí technických univerzít s cieľom zviditeľňovania technických odborov a ich propagácie medzi stredoškolákmi.

Podporujeme vedu a výskum

Formou grantovej výzvy ponúkame možnosť slovenským gymnáziám vytvoriť podľa modelu Centra fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha v Martine ďalšie dve na území východného a západného Slovenska. Naša finančná pomoc smeruje aj na tri technické univerzity – v Bratislave, v Žiline a v Košiciach – na vybavenie technických laboratórií  na praktické cvičenia so študentmi.

Záleží nám na životnom prostredí

Na ochrane životného prostredia už dlhodobo spolupracujeme so združením Ochrana dravcov na Slovensku. Ich ochranárske úsilie podporíme aj z nadačného fondu. Ochranu vtáctva, čo je pre nás ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy jedna z najdôležitejších environmentálnych tém, podporíme aj prostredníctvom príspevku Slovenskej ornitologickej spoločnosti – BirdLife Slovensko a štyroch chovných staníc – občianskych združení Priatelia prírody v Brezovej pod Bradlom a Návrat do divočiny v Borinke, Záchrannej stanici a Ekocentru v Zázrivej a Chovnej stanici pre vtáky a cicavce pri Centre voľného času v Sečovciach.

V oblasti ochrany životného prostredia máme ako spoločnosť záujem začať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú ochrane biotopov. Plánujeme pilotný projekt ochrany biotopov, ktoré sa nachádzajú na trasách vedení našej spoločnosti. S navrhnutými štyrmi organizáciami aktuálne hľadáme možnosti spolupráce, ako by sme mohli naplniť ich aj naše predstavy užitočne nasmerovaných finančných prostriedkov.

Zamestnanecký grantový program a dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto 

Cez Nadáciu Pontis sa pridáme k desiatkam ďalších firiem účasťou na  podujatí firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Jeden konkrétny pracovný deň v roku naša spoločnosť umožní zamestnancovi zúčastniť sa na dobrovoľníckej aktivite niektorej z neziskových organizácií. Ponúkne nám to možnosť, aby sme si vytvorili aj bližší individuálny vzťah s vybranou organizáciou či témou a pokračovali v ich podpore.

V pripravovanom zamestnaneckom grantovom programe je cieľom podporiť neziskové organizácie, ktoré odporučí zamestnanec. Presnejšie, pôjde o podporu organizácií a ich činností, s ktorými ako súkromné osoby vo voľnom čase spolupracujeme na zlepšení alebo skvalitnení aktivít. Šírku možností ešte upresníme, ale môže ísť o  organizácie z najrôznejších oblastí pôsobenia, ako sú napr. ochrana zdravia, vzdelávanie, veda, kultúra, šport, životné prostredie či sociálna oblasť. Bude to pilotný ročník, ktorý nám ukáže, o ktorú z oblastí bude najväčší záujem, a aj podľa toho budeme môcť program v nasledujúcich rokoch prispôsobiť reálnym potrebám nás zamestnancov.

Podpory dobrých nápadov a aktivít nikdy nie je dosť. Ako spoločnosť sa usilujeme prispieť aj prostredníctvom nadačného fondu. A ako jednotlivci si tiež môžeme nájsť možnosti, ako pomôcť tam, kde ide o naše „srdcové témy“. Na začiatok stačí málo – energia, elán a rozhodnutie. Veď aj more je z kvapiek.

red.