Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.,
na roky 2012-2014 (KZ SEPS, a. s.)

Zdieľať

Zmluvní partneri zastupujúci zamestnancov a zamestnávateľa sa na na kolektívnom vyjednávaní, uskutočnenom v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., v Bratislave, dohodli na znení Dodatku č. 6 ku KZ SEPS, a. s., na roky 2012- 2014. Bolo dohodnuté, že KZ SEPS, a. s., bude platná do 31.12.2017 s tým, že Dodatok č. 6 nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Dodatok č. 6 bude zverejnený v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii spoločnosti, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy