SEPS dočasne pozastavuje certifikáciu zariadení s obmedzenou zásobou energie

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) zaisťuje bezpečný a stabilný prenos elektriny na Slovensku a cezhraničnú spoluprácu s prevádzkovateľmi susedných prenosových sústav. Pri zabezpečovaní tejto úlohy zohrávajú dôležitú úlohu podporné služby (PpS), prostredníctvom ktorých je zabezpečená rovnováha medzi výrobou a spotrebou elektriny. V záujme zabezpečenia porovnateľnej kvality PpS poskytovaných na rôznych typoch zariadení, SEPS dočasne pozastavuje proces predbežného schválenia nových poskytovateľov PpS a certifikácie aFRR zo zariadení s obmedzenou zásobou energie (batériové riešenia).

SEPS si uvedomuje príležitosti, ktoré prinášajú nové technológie spojené s akumuláciou elektriny a batériové úložiská v oblasti poskytovania podporných služieb. Zariadenia s obmedzenou zásobou energie, medzi ktoré patria aj batériové úložiská, môžu samostatne alebo v kombináciách s inými technologickými celkami typu výrobné alebo odberné zariadenie poskytovať PpS typu FCR, aFRR, mFRR a TRV3MIN. Tak sú v súčasnosti zadefinované technické požiadavky SEPS v dokumente B Technických podmienok.

Na nastavenie súčasných pravidiel pre aFRR v dokumente Technické podmienky však reagovali existujúci i potenciálni poskytovatelia PpS, ktorí upozornili na riziká pre bezpečnosť prevádzky elektrizačnej sústavy. V reálnej prevádzke by mohla byť bezpečnosť ohrozená najmä pri dlhodobej aktivácii PpS.

Z uvedeného dôvodu sa vedenie spoločnosti SEPS rozhodlo začať konzultácie s poskytovateľmi a zadať vypracovanie štúdie na posúdenie optimálnych podmienok pre uplatnenie PpS z batériových riešení. Do vyhodnotenia záverov štúdie SEPS dočasne pozastavuje proces predbežného schválenia pre nových poskytovateľov PpS a certifikácie aFRR na nové technológie spojené s akumuláciou elektriny v batériových úložiskách.

O týchto krokoch vedenie SEPS informovalo MH SR a ÚRSO.

_____________________________

Prečo sú PpS dôležité?

SEPS zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenskej prenosovej sústavy a prenos silovej** elektriny z/do zahraničia. Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou slúžia najmä PpS, ktoré regulačnou** elektrinou pomáhajú udržať rovnováhu sústavy a sú popri údržbe stožiarov a vedení rozhodujúcim finančným nákladom SEPS. Bez tejto rovnováhy dochádza k odpájaniu spotrebičov a výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k výpadku elektrickej energie (black out).

Typy podporných služieb

  • FCR (rezerva na zachovanie frekvencie),
  • aFRR+ (rezerva na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou kladná),
  • aFRR- (rezerva na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou záporná),
  • TRV3MIN+ (terciárna regulácia činného výkonu a frekvencie, 3-minútová kladná),
  • TRV3MIN- (terciárna regulácia činného výkonu a frekvencie, 3-minútová záporná),
  • mFRR+ (rezerva na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou kladná),
  • mFRR- (rezerva na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou záporná).

* disponibilita – je rezervácia kapacity regulačného výkonu od výrobcu/odberateľa, ktorý poskytuje podpornú službu pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe zmluvy, pri jeho aktivácii poskytuje regulačnú energiu do elektrizačnej sústavy 

** zjednodušene: silová elektrina slúži na priemyselnú výrobu a spotrebu domácností, regulačná elektrina pomáha udržiavať stabilnú sieť na predpísaných technických hodnotách (50 Hz).

Tlačové správy