Elektrizačné prenosové sústavy Ukrajiny a Moldavska sa prepojili so západnými susedmi.

Zdieľať

Elektrizačné prenosové sústavy Ukrajiny a Moldavska sa prepojili so západnými susedmi.

I. Matovič: „Prepojenie je ďalší reálny dôkaz našej solidarity s Ukrajinou.“

V Kudrytskyi: „Väzby medzi Ukrenergom a Slovenskom sa upevnili. Je to základ pre pevné partnerstvo, teraz už v rámci toho istého európskeho energetického systému“

Elektrizačné sústavy Ukrajiny a Moldavska sú odvčera núdzovo zosynchronizované so sústavami v kontinentálnej Európe. K prepojeniu došlo včera, 16. marca 2022 v popoludňajších hodinách. Testy funkčnosti a bezpečnosti prepojenia prebiehali až do 17:00. Prepojeniu predchádzali množstvá rokovaní Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) a jej členov, vrátane Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, s ukrajinským prevádzkovateľom, Ukrenergo a moldavským, Moldelectrica.

 
Na Slovensko sa ukrajinská prenosová sústava napája na kontinentálnu prenosovú sústavy 400 kV vedením z rozvodne v katastrálnom území Krišovská Liesková.

 

Vojna na Ukrajine priviedla túto krajinu k rozhodnutiu požiadať kontinentálnu Európu o prepojenie prenosových sústav. Prenosové sústavy kontinentálnej Európy preto v rámci uplynulých dní intenzívne pracovali na výsledku v podobe synchronizácie s ukrajinskou a moldavskou sústavou, čo sa podarilo. Prenos elektriny prebieha zatiaľ spoľahlivo a bez problémov.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ako člen ENTSO-E a ako prevádzkovateľ siete Slovenska, priameho suseda Ukrajiny, zohráva v tomto procese významnú úlohu. Pri prepájaní sústav zabezpečovala všetky potrebné procesy, aby sa po prepojení mohla aj naďalej bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať nielen slovenská, ale celá európska elektrizačná sústava. Synchronizácia elektrizačných sústav je náročný proces, ktorý obvykle trvá niekoľko rokov.

„Situácia na Ukrajine je natoľko vážna, že celý proces sa musel mimoriadne urýchliť. No aj za tento krátky čas sme vykonali množstvo testov technických a bezpečnostných parametrov, smerovaných na dostatočnosť kapacít prepojovacích cezhraničných vedení či nastavenie postupov v systémoch tak, aby nebola ohrozená bezpečná prevádzka prepojených sústav. Riešili sme aj kybernetickú bezpečnosť, legislatívne a regulačné rámce,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.

 

Igor Matovič, minister financií SR, zástupca jediného akcionára SEPS: „Synchronizácia s ukrajinskou prenosovou sústavou nie je bez rizika ani zadarmo. Podieľať sa na jej stabilite bude odteraz celá kontinentálna Európa. Ukrajina patrí do Európy, pri Kyjeve bojuje aj za nás a my musíme pomáhať.“

Peter Dovhun: „Z krátkodobého hľadiska môžu byť po prepojení rizikom rovnováha medzi výrobou a spotrebou elektriny na území Ukrajiny, ktorá vyplýva z prebiehajúceho vojnového konfliktu a oblasť kybernetickej bezpečnosti pri výmene dát. Zoskupenie 35 krajín ENTSO-E je však natoľko odborne a ekonomicky významným celkom, že tieto riziká vieme bezpečne vyhodnotiť a pravdepodobnosť výskytu vážnych incidentov dostať na minimum.“

Ukrajina je aktuálne energeticky sebestačná, nakoľko počas vojny dopyt po elektrine výrazne klesol a aj po odstavení niektorých zdrojov tak vie pokryť dopyt a riešiť prípadné problémy vlastnými zdrojmi. Samozrejme, celosvetovo nezodpovedanou otázkami zostávajú: ako dlho bude trvať vojna a či Rusi odpoja pre Ukrajinu strategicky významné zdroje výroby elektriny alebo infraštruktúru.

Marcel Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR: „Chápeme, že Ukrajina nechce byť pripojená a spoliehať sa na niekoho, kto môže prenosovú sústavu kedykoľvek bezdôvodne odpojiť. Preto museli Ukrajinci čo najrýchlejšie nájsť možnosti ako zabezpečiť stabilnú dodávku elektriny bez napojenia sa na Rusko a Bielorusko. Radi sme im túto pomocnú ruku podali.“

Pre Ukrajinu a Moldavsko je synchrónne prepojenie dôležitým komponentom energetickej bezpečnosti. Ukrajinská a moldavská elektrizačná sústava boli doposiaľ prepojené so sústavami Ruska, Bieloruska a ďalších štátov bývalého Sovietskeho zväzu. V dňoch 23. – 27. februára tohto roka sa, nezávisle od dnes na maximum vyhrotenej situácie na Ukrajine, zrealizovala skúšobná ostrovná prevádzka celej ukrajinskej a moldavskej elektrizačnej siete. Jej hlavným cieľom bolo potvrdiť možnosť samostatného bezproblémového fungovania systému. Po úspešnom ukončení testu sa mala Ukrajina opätovne pripojiť k ruskej sieti a zároveň ENTSO-E plánovalo stanoviť dátum začiatku paralelnej skúšobnej prevádzky sústav Ukrajiny a Moldavska s oblasťou kontinentálnej Európy. Oproti pôvodnému plánu sa Ukrenergo rozhodla, vzhľadom na vypuknutie vojnového konfliktu, zotrvať v ostrovnej, nezávislej prevádzke. Následne 27. februára požiadala prevádzkovateľov prenosových sústav v kontinentálnej Európe o núdzové prepojenie. O deň neskôr prišla rovnaká požiadavka z Moldavska. Ukrajina a Moldavsko požiadali o spustenie prístupového procesu na prepojenie s kontinentálnou Európou už v roku 2017. Aktuálny ozbrojený konflikt to bezprecedentne urýchlil.

Po žiadostiach zo strany Ukrajiny a Moldavska nasledovali tisícky denných i nočných rokovaní, diskusií, simulácií a prepočtov odborníkov z ENTSO-E s predstaviteľmi Európskej únie. Na základe správy pracovnej skupiny na posúdenie rizík predstavenstvo ENTSO-E a Regionálna skupina kontinentálnej Európy rozhodli túto sobotu (12. 3.) o pripojení sústav Ukrajiny a Moldavska. Koordinátorom synchronizácie sústav je Maďarsko, s ktorým má Ukrajina najlepšie prepojenie spomedzi kontinentálnych sústav.

 

Volodymyr Kudrytskyi, predseda predstavenstva Ukrenergo: Naša synchronizácia by bola nemožná bez päťročnej podpory európskych partnerov, najmä tých zo susedných krajín. Slovenský SEPS zohral v tomto úsilí veľkú rolu, ďakujem im za veľmi plodnú dlhoročnú spoluprácu. V posledných týždňoch sa väzby medzi Ukrenergom a našimi slovenskými priateľmi ešte viac upevnili. Je to základ pre pevné partnerstvo, teraz už v rámci toho istého európskeho energetického systému. Napriek mimoriadnym okolnostiam budú výhody tohto prepojenia využívať všetky zúčastnené stranyveľmi skoro.

 


 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2356 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) je európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav. Základné ciele ENTSO-E zahŕňajú dokončenie a fungovanie vnútorného trhu a cezhraničného obchodu s elektrinou, ako aj zistenia optimálneho riadenia a rozvoja európskych systémov prenosu elektrickej energie v rámci koordinovanej spolupráce prenosovej sústavy operátorov. Jednou z najdôležitejších aktivít ENTSO-E je vytvorenie sieťových kódov, ktoré sa stanú súčasťou sekundárnej legislatívy EÚ ako záväzných dokumentov. ENTSO-E je zoskupenie 39 európskych prevádzkovateľov systémov prenosu elektriny z 35 krajín. Členmi sú aj prenosové sústavy mimo EÚ.

 

Výhody synchrónneho prepojenia Ukrajiny a Moldavska s krajinami ENTSO-E

Pre Ukrajinu a Moldavsko je synchrónne prepojenie dôležitým komponentom energetickej bezpečnosti. Cieľom synchrónnej prevádzky je najmä zvýšenie spoľahlivosti dodávok teraz najmä regulačnej elektriny a po skončení vojnového konfliktu aj rozšírenie možností pre výmenu elektriny a zvýšenie konkurencie na domácom trhu s elektrickou energiou. Ďalším pozitívom pripojenia môže byť v budúcnosti fakt, že Ukrajina má vysoký potenciál pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Aby však mohli byť tieto prínosy akýmkoľvek spôsobom využité, musí dôjsť k ukončeniu vojny.

 

Ako dnes funguje ukrajinská prenosová sústava?

Ukrajina je so svojimi 41 miliónmi obyvateľov jedným z najväčších spotrebiteľov energie v Európe. Približne 55 % elektrickej energie v krajine vyrábajú štyri objekty jadrových elektrární. Zvyšok energie pochádza z veľkej časti z uhoľných elektrární.

 

Ukrajinský elektrický systém je aj po ruskej invázii 24. februára viac menej stabilný, napriek útokom na časti jej infraštruktúry. Všetky typy elektrární sú v prevádzke.

Zdroj: seps

Tlačové správy