Energetické dátové centrum: Zavádza nové činnosti a aktérov na elektroenergetickom trhu (agregácia flexibility, zdieľanie elektriny a akumulácia)

Zdieľať

Zverejnenie pravidiel trhu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) 14. 6. 2023 umožní od 1. júla uzatváranie zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) a novými účastníkmi trhu s energiami, ako sú napríklad prevádzkovatelia zariadení na uskladnenie elektriny*, agregátori** flexibility, energetické spoločenstvá*** a podobne. Vytvoria sa tak základy Energetického dátového centra (EDC), ktorého prípravou bola Ministerstvom hospodárstva SR poverená spoločnosť OKTE. Kombináciou centrálne uložených a distribuovaných dát sa zároveň uľahčí ďalší rozvoj smart riešení na trhu s elektrinou.

EDC, s ktorým počíta nedávno novelizovaný zákon o energetike, má priniesť jednoduchšiu výmenu dát o poskytovaní elektrickej energie medzi účastníkmi trhu a menej administratívy. Spustenie ostrej prevádzky začne 1. októbra 2023.

V EDC vytvárame centrálnu platformu pre výmenu dát. Tá umožní zjednodušenie a unifikáciu dátových výmen na trhu s elektrinou, zníženie administratívnej záťaže pre účastníkov trhu odstránením duplicitného a viacnásobného poskytovania dát a zavedenie nových dátových tokov, ktoré umožnia pôsobenie novým účastníkom trhu a sprístupnenie dát koncovým odberateľom. Tento komplikovaný hub sa nám s pomocou vysúťaženého dodávateľa softvérového riešenia spoločnosti IPESOFT, ktorá má bohaté skúsenosti z energetiky, podarilo pripraviť do finálnej fázy,“ priblížil Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ OKTE.

Spustenie EDC urgovali začiatkom roka aj asociácie záujmových združení pôsobiacich v rôznych oblastiach energetiky a elektromobility. Väčšina z nich sa zúčastnila dnešného úvodného stretnutia, ktoré sa konalo pri príležitosti otvorenia prvej „zazmluvňovacej“ fázy dátového centra.

„Energetické dátové centrum je nevyhnutnou platformou pre nových účastníkov trhu, ako sú napríklad energetické spoločenstvá, a tiež implementáciu nových trhových modelov, ako napríklad poskytovanie služieb flexibility, ktoré boli transponované do Slovenskej legislatívy v rámci transpozície balíčka Čistá energia pre všetkých Európanov. Potrebujeme tak zaistiť nové funkcionality pre výmenu a vyžívanie dát, ktoré vo výsledku umožnia mnohým subjektom znížiť náklady na energie či už zdieľaním elektrickej energie medzi nimi, alebo znížením iných systémových nákladov. Zvýšenie dostupnej flexibility v sústave následne umožní pripájanie ďalších obnoviteľných zdrojov. Z hospodárskeho hľadiska to prispeje k posilneniu konkurencieschopnosti Slovenska a zvýšeniu bezpečnosti dodávok,“ uviedol Peter Dovhun, minister hospodárstva SR.

„Nové pravidlá trhu s elektrinou vytvárajú základ pre rozvoj aktivít nových účastníkov trhu s elektrinou, ako sú napr. energetické spoločenstvá, prevádzkovatelia zariadení na uskladňovanie elektriny, aktívni odberatelia, a pod. Teraz je potrebné dotvoriť ďalšie dôležité inštitucionálne komponenty trhu s elektrinou, ako napríklad prenastavenie procesov výmeny dát medzi účastníkmi trhu, úprava prevádzkových poriadkov a obchodných alebo technických podmienok, alebo vytvorenie nových produktov a služieb pre odberateľov. Energetické dátové centrum spoločnosti OKTE a.s. je jeden z kľúčových prvkov celkového inštitucionálneho rámca trhu s elektrinou a jeho včasné spustenie umožní účastníkom trhu aktívne pristúpiť k využívaniu nových príležitostí daných legislatívou,“ povedal Andrej Juris, predseda ÚRSO.

„Samotné nové pravidlá trhu s elektrinou umožňujú pre viacerých nových účastníkov vrátane prevádzkovateľov batériových úložísk vstup na trh s elektrinou. Očakávame, že platforma EDC umožní efektívnejšie zavádzanie agregácie flexibility pomocou presných a dostupných dát. Prínosom bude zapojenie aj malých batériových úložísk do procesu agregácie, čím sa rozšíri ponuka poskytovateľov podporných služieb a vytvorí sa priestor pre inštaláciu zelených OZE technológií,“ zhodnotil Marián Smik, člen predsedníctva Slovenskej batériovej aliancie (SBaA).

Spustenie EDC je rozdelené na viacero fáz. Prvá je časovaná od 1.7.2023, kedy bude možná registrácia nových účastníkov trhu a od 1.10.2023 bude spustená samotná prevádzka informačného systému EDC, ktorý umožní agregátorom, prevádzkovateľom zariadení na uskladnenie elektriny a skupinám zdieľania elektriny vykonávať svoju činnosť.

„V úvodnej fáze budú spustené procesy agregácie, akumulácie a zdieľania elektriny, pre ktoré boli spracované dátové modely s dopadom na existujúce procesy a systémy OKTE, najmä centrálneho dátového skladu, zúčtovania odchýlok a centrálnej fakturácie sieťových poplatkov,“ uviedol M. Bikár.

V druhej fáze bude úlohou OKTE rozšíriť bázu základnej funkcionality najmä o zmenu bilančnej skupiny, o rozšírenie metód výpočtu zdieľania elektriny, o uplatnenie agregácie flexibility na technológii a umožnenie vytvorenia agregačných blokov pre agregáciu flexibility. Tým sa zabezpečí väčší komfort a posilní funkčnosť Energetického dátového centra tak, aby najneskôr od 1.7.2024 bola celá implementácia ukončená.

OKTE, a. s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začala svoju činnosť 1. januára 2011 a je dcérskou spoločnosťou prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorá je 100 % vlastníkom akcií. OKTE, držiteľ povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v SR,. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). OKTE. organizuje a vyhodnocuje organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie odchýlok na území Slovenskej republiky, vykonáva činnosť správy a zberu nameraných dát a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy, oznamovanie transakcií uzatvorených na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom – REMIT, organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a v neposlednom rade vykonáva činnosti spojené s vydaním, prevodom, uznaním, uplatnením a zrušením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a organizovanie trhu s vydanými zárukami pôvodu.

*Zariadenia na uskladnenia elektriny vedia poskytnúť najmä regulačnú energiu v čase jej nedostatku z nahromadených zdrojov, napríklad z batérií či zásob vodíka a pod.
**Agregátor flexibility dokáže optimalizovať a riadiť prevádzku flexibilných zariadení spotrebiteľov aj výrobcov v reálnom čase. Agreguje nie práve nevyhnutnú elektrinu od spotrebiteľov a menších poskytovateľov a následne ju poskytuje do prenosovej sústavy.
***Energetické spoločenstvo umožní využitie (a zúčtovanie) elektriny inými účastníkmi trhu, v prípade, že jej výrobca (napríklad solárne panely na škole cez prázdniny) ju nemôže zužitkovať

Tlačové správy