Návrh Ministerstva dopravy SR

Zdieľať

Podľa návrhu Ministerstva dopravy SR o nadradenej dopravnej infraštruktúre, by sa toto ministerstvo malo stať špeciálnym stavebným úradom aj pre vyvolané investície, ktorých významnou súčasťou sú tiež prekládky elektrických vedení. Minister dopravy uviedol, že týmto opatrením chcú zabrániť „z pohľadu ministerstva nezmyselným investíciám“.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. konštatuje, že problematika „nezmyselne vyvolaných investícií“ sa v žiadnom prípade nedotýka vedení spravovaných Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. Pri potrebe prekládky existujúcich elektrických vedení v súvislosti s výstavbou diaľnic a rýchlostných komunikácií vyžaduje spoločnosť od investora len nevyhnutné úpravy, ktoré zabezpečia bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zariadení prenosovej sústavy na danom úseku v zmysle platnej legislatívy /Zákon 656/2004 Z.z. o energetike/ , resp. príslušnej STN /33 3300 a súvisiace/. Spravidla ide o výmenu jedného až dvoch stožiarov a úpravu kotevného poľa.

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy