OKTE spúšťa Energetické dátové centrum, ktoré umožní prístup na energotrh poskytovateľom flexibility, energetickým spoločenstvám aj prevádzkovateľom zariadení na uskladňovanie elektriny

Zdieľať

Spoločnosť OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou), dcérska spoločnosť SEPS, spustila do ostrej prevádzky Energetické dátové centrum (EDC). Tento postup je v súlade s platnou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 207/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy účinnou od 1.7.2023.

EDC, s ktorým počíta novelizovaný zákon o energetike, bude slúžiť ako centrálna platforma pre výmenu dát. Jej hlavný prínos spočíva v zaistení nových funkcionalít trhu pre aktívnych odberateľov a činností súvisiacich s agregáciou, zdieľaním elektriny a prevádzkovaním zariadení na uskladňovanie elektriny. Systém tiež umožní pôsobenie novým, aj malým, účastníkom trhu a sprístupní dáta koncovým odberateľom. Zároveň prinesie jednoduchšiu výmenu dát o poskytovaní elektrickej energie medzi účastníkmi trhu a menej administratívy. Kombináciou centrálne uložených a distribuovaných dát sa uľahčí ďalší rozvoj smart riešení na trhu s elektrinou.

„Energetické dátové centrum zaistí nové funkcionality pre výmenu a vyžívanie dát. Už teraz evidujeme záujem nových účastníkov trhu pôsobiacich v rôznych oblastiach energetiky a elektromobility. Očakávame, že po spustení tejto platformy sa ich počet postupne zvýši, priblížil Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ OKTE.

Richard Rybníček, prezident Únie miest, primátor Trenčína: „Pre mestá a obce nový systém prinesie možnosť lepšie využívať naše vlastné zdroje elektriny. Napríklad, na škole je fotovoltika a využiť elektrinu z nej môžeme bez priamych káblov aj v domove dôchodcov či v kultúrnom dome.“

Proces naštartovania EDC je rozdelený do viacerých fáz. Prvá sa datuje k 1.7.2023, kedy sa spustila registrácia nových účastníkov trhu. K ďalšej fáze sa pristúpilo k 2.10.2023. Tá priniesla spustenie samotnej prevádzky informačného systému EDC, ktorý umožní agregátorom, prevádzkovateľom zariadení na uskladnenie elektriny a skupinám zdieľania elektriny vykonávať svoju činnosť. Plná funkčnosť EDC je naplánovaná na 1.7.2024.

Hoci dnes je zaregistrovaných „len“ niekoľko desiatok nových účastníkov trhu, najmä spomedzi „klasických“ výrobcov a obchodníkov s energiami, predpokladom je, že koncom roka budú v EDC zaregistrované desiatky entít, najmä z radov výrobných energetických spoločností a energetických spoločenstiev, ktoré tu nájdu priestor pre spoluprácu pri obchode so silovou elektrinou, či už na priamu spotrebu alebo v rámci zabezpečovania podporných služieb.

 

Tlačové správy