Podpis memoranda o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami Slovenskej republiky a Ukrajiny

Zdieľať

Prevádzkovatelia prenosových sústav SR a Ukrajiny podpísali dňa 21.6.2017 v Kyjeve Memorandum o porozumení medzi Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s., (ďalej len „SEPS“) a Národnou elektrizačnou spoločnosťou UKRENERGO (ďalej len „UKRENERGO“) o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami Slovenskej republiky a Ukrajiny.

Vedenie V440 medzi slovenskými Veľkými Kapušanmi a ukrajinským Mukačevom predstavuje jedno z úzkych miest prepojenej európskej elektrizačnej sústavy. Slovenská časť vedenia bude vzhľadom na svoj vek vyžadovať v období približne do roku 2030 prijatie rozhodnutia o konkrétnych opatreniach na jeho modernizáciu vrátane zvýšenia prenosovej kapacity. Keďže ide o cezhraničné vedenie, akékoľvek kroky v tomto smere musí SEPS, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenska, úzko koordinovať so svojim ukrajinským partnerom.

Z uvedeného dôvodu SEPS už v minulosti niekoľkokrát kontaktovala ukrajinského prevádzkovateľa prenosovej sústavy – spoločnosť UKRENERGO s cieľom získať v súvislosti s predmetným vedením vyjadrenie k rozvojovým plánom na strane Ukrajiny. UKRENERGO potvrdila až minulý rok záujem o udržanie tohto vedenia v ďalšej prevádzke, ako aj záujem o navýšenie jeho prenosovej kapacity a navrhla uzatvoriť Memorandum o porozumení o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Obe podpisujúce strany – slovenský a ukrajinský prevádzkovateľ prenosovej sústavy – v Memorande o porozumení vyjadrujú vôľu pracovať spoločne na príprave obojstranne prijateľných technických riešení na zvýšenie prenosovej kapacity 400 kV vedenia Veľké Kapušany – Mukačevo a ešte tento rok podpísať zmluvu o vzájomnej spolupráci v implementačnej fáze tohto projektu.

„Ide o jedno z mála prevádzkovaných synchrónnych prepojení medzi ENTSO-E a Ukrajinou na úrovni prenosových sústav. V budúcnosti to môže byť významné obchodné spojenie Európy s Ukrajinou, týkajúce sa trhu s elektrinou. Bez tohto vedenia by sa totiž výrazne obmedzila možnosť tranzitu elektriny cez prenosovú sústavu SR a mohlo by dôjsť aj k obmedzeniu exportu elektriny zo Slovenska. Ak by sme s vedením tak povediac nič nerobili, okrem zániku prenosového cezhraničného profilu Slovensko – Ukrajina by zároveň došlo aj k poklesu prenosovej kapacity exponovaného prenosového profilu Slovensko – Maďarsko. Toto vedenie je ale dôležité aj pre bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie prenosovej sústavy SR, predovšetkým pre posilnenie spoľahlivosti zásobovania východoslovenského regiónu,“ skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Miroslav Obert.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy