Prepojenie českého a slovenského denného trhu

Zdieľať

1.1. Úvod

Prepojenie denného trhu medzi SR a ČR, ktoré sa pripravuje na základe poverenia ministra hospodárstva SR zo dňa 5. 11. 2008 (ďalej len „Poverenie“) a Dohody o vzájomnej spolupráci v rámci projektu „Prepojenie trhov s elektrinou Českej republiky a Slovenskej republiky“ iniciovaného protokolom z rokovania ministra priemyslu a obchodu Českej republiky s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 22. 5. 2008 uzavretej medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len Dohoda). Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a ČEPS, a. s., boli týmto poverené zabezpečením prepojenia denného trhu s elektrinou medzi SR a ČR s využitím tzv. „implicitnej aukcie“ na profile CZ/SK.
 
Do 31. augusta 2009 sa alokácia prenosových kapacít na profile CZ/SK rieši koordinovanou aukciou v rámci piatich TSO prostredníctvom systému e-Trace pri využití NTC-based metódy (pre všetky časové rezy – ročné, mesačné a denné aukcie).
 
Po prepojení denného trhu medzi SR a ČR, ktoré sa plánuje k 1. 9. 2009, bude profil CZ/SK pre dennú alokáciu vyňatý z koordinovanej aukcie. Mesačné alokácie do konca roka 2009 sa budú naďalej zabezpečovať v systéme e-Trace.

1.2. Technické predpoklady

Po uvedení do prevádzky druhého poťahu Slavětice-Dürnhrohr (V438) v novembri 2008 zaniklo najslabšie miesto medzinárodného prepojenia, ktoré obmedzovalo exportné možnosti z ČR nielen v hlavnom smere do Rakúska, ale i obchodovanie cez susedné profily (SEPS a EON).
 
Ďalšie najbližšie obmedzenie na profile CZ/SK je v exportnom smere z ČR vnútri Slovenskej sústavy. Jeho veľkosť závisí od konfigurácie siete a nasadenia zdrojov. Naopak v importnom smere do ČR zostáva limit vo vnútornej sieti ČEPS. Vlastná hranica je teda dostatočne silná (vedenie 3 x 400 kV a 2 x 220 kV).
 
Doterajšie obchodovanie na profile CZ/SK je charakteristické využívaním kapacít v oboch smeroch (E/I). Skutočné využitie profilu vďaka nettingu je výrazne nižšie než prenosová schopnosť profilu. Skutočné využitie tak nedosahuje súčasné celkové obchodovateľné kapacity. V prvej polovici roku 2009 bol profil spolu s kruhovými tokmi zaťažený fyzickým tokom v rozsahu 1 400 MW v exportnom smere z ČR a 500 MW v importnom smere do ČR, čo bolo hlboko pod fyzické možnosti profilu. Dostatočnú prenosovú kapacitu pre MC možno predpokladať pre celý rok s výnimkou mimoriadnych výpadkov v sieti.

1.3. Procedúra alokácie kapacity

Metóda alokácie kapacít odsúhlasená ČEPS a SEPS je opísaná nižšie. Bude sa aplikovať zhodný koncept schedulingu a matchingu v rámci regiónu CEE s výnimkou časových uzávierok. Podľa Poverenia sa pre dennú alokáciu kapacít na profile CZ/SK predpokladá implicitná alokácia kapacít formou Market Coupling-u.
 
Kapacity na profile CZ/SK sa nebudú prideľovať. Potvrdené (pevné) záväzné nominácie realizačných diagramov sa budú prijímať bez obmedzenia v dostatočnom časovom predstihu v deň D-2. Riešenie poskytuje v prípade ohrozenia sústavy dostatok času na realizáciu potrebných opatrení (countertrading, medzinárodný redispatching, krátenie nominácií).
 
Táto procedúra je transparentná a predstavuje konzistentný prístup k cezhraničnému profilu v dlhodobom i dennom režime; reflektuje technický rozvoj profilu a je taktiež najbližšie súčasnému režimu medzi Nemeckom a Rakúskom.

1.4. Popis procedúry

Návrh časových uzávierok:
Uzávierky budú v sedemdennom režime:

 • Uzávierka nominácií dlhodobých prenosov – D-2: 7:30
 • Medzi 9:00 až 12:00: prebehne kontrola technických limitov, prípadne sa vykoná pomerné krátenie prenosov
 • 13:00: potvrdenie dlhodobých nominácií

Výpočet dostupnej kapacity:
Výsledná hodnota voľnej kapacity pre MC bude zohľadňovať nasledujúce štyri zložky:

 • nomináciu dlhodobých prenosov na profile ČEPS-SEPS;
 • nomináciu dlhodobých prenosov alokovaných CAO;
 • prenosy v dôsledku MC;
 • nomináciu denných prenosov alokovaných CAO.

Prenosy podľa bodu 2 až 4 sa odhadnú podľa skutočnosti z predchádzajúceho dňa.
 
O uvedených návrhoch sa bude ďalej diskutovať s ERÚ, účastníkmi trhu a CAO (Central Allocation Office).

1.5. Hlavné výhody pre účastníkov trhu

 • Transparentné a konzistentné riešenie pre cezhraničný profil v dlhodobom i dennom režime. Reflektuje technický rozvoj profilu a je taktiež najbližšie súčasnému režimu medzi Nemeckom a Rakúskom.
 • Odstránenie administratívnych bariér pre účastníkov trhu.
 • Procedúra je úplne v súlade s nariadeniami EK, nie je v rozpore s FBA metódou na ostatných profiloch.

Možné nevýhody, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu, že hodnoty nominovaných prenosov sú TSO známe až v D-2, môžu byť prekonané realizáciou vhodných opatrení, pokiaľ to bude situácia vyžadovať.

1.6. Zavedenie MC

 • ČEPS a SEPS ako prevádzkovatelia prenosových sústav sú pripravení na spustenie MC od 1. septembra 2009.
 • Do konca roka 2009 budú zachované aukcie dlhodobých prenosových kapacít na profile CZ/SK.
 • Od 1. januára 2010 sa už nebudú organizovať aukcie dlhodobých prenosových kapacít a prevádzkovatelia prenosových sústav uplatnia vyššie opísanú procedúru.

Tlačové správy