Rozdelenie nemecko-rakúskej obchodnej zóny – nevyhnutný predpoklad riešenia problému neplánovaných tokov elektriny

Zdieľať

23. marca 2012 zverejnili prevádzkovatelia prenosových sústav z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska spoločnú správu, ktorá analyzuje problém neplánovaných tokov elektriny a obsahuje návrhy riešenia tejto vážnej situácie.

V posledných mesiacoch došlo v elektrizačných sústavách Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska opakovane ku kritickým situáciám spôsobeným najmä prietokmi elektriny, ktorá je vyrábaná na severe Nemecka. V dôsledku kombinácie viacerých faktorov dodávka elektriny jej odberateľom v južnom Nemecku, Rakúsku, alebo južnejšie v Európe, bola realizovaná aj prenosom elektrizačnými sústavami Českej republiky, Poľska, Slovenska a Maďarska. Tieto neplánované toky elektriny spôsobujú vážne problémy v susedných štátoch Nemecka smerom na východ. Napríklad, takéto toky ohrozujú bezpečnostné podmienky ich sietí a obmedzujú cezhraničné obchodovanie s energiou.

TSO štyroch krajín strednej a východnej Európy (CEE), t. j. ČEPS, a.s., MAVIR ZRt., PSE Operator S.A. a SEPS, a. s., pripravili spoločnú správu, ktorá sa zaoberá obchodnými aspektmi tokov elektriny. Správa analyzuje obchodné zóny v regióne CEE a v nemecko-rakúskej obchodnej zóne, najmä v kontexte neplánovaných tokov.

Správa jasne hovorí, že riešenie tohto problému týkajúceho sa neplánovaných tokov elektriny je podmienené rozdelením aktuálnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny. Súčasne správa uvádza niekoľko návrhov ďalších opatrení, najmä v kontexte spoločnej snahy o zavŕšenie procesu vytvárania vnútorného energetického trhu EÚ do roku 2014.

Úplné znenie spoločnej správy je k dispozícii tu.

Správa je aj reakciou na štúdiu, ktorú si nechal vypracovať nemecký národný regulačný úrad (Bundesnetzagentur) a ktorá bola zverejnená v októbri 2011, kde sa uvádza, že rozdelenie nemecko-rakúskej obchodnej zóny by situáciu nevyriešilo.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., bola založená 21. januára 2002 ako nezávislá akciová spoločnosť na plnenie zodpovedností slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Poslaním spoločnosti je zabezpečovať trvale spoľahlivú prevádzku slovenskej prenosovej sústavy, dispečerské riadenie, údržbu, modernizáciu a rozvoj pre zabezpečenie vysoko kvalitných dodávok elektriny pre svojich odberateľov. Spoločnosť zodpovedá za spoľahlivú paralelnú prevádzku so susediacimi prenosovými sústavami, pričom dodržiava princípy transparentnosti a nediskriminácie v súvislosti s prístupom k sieti, s minimálnym dopadom na životné prostredie. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať požiadavky vyplývajúce z národnej legislatívy i legislatívy EÚ, rozhodnutí národného regulačného úradu (ÚRSO) a príslušné pravidlá prevádzky prenosovej sústavy a medzinárodnej spolupráce so synchrónne prepojenými energetickými sústavami v rámci elektrických sietí EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.sepsas.sk.

Tlačové správy