SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou 15 mil. €

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) dňa 19. 9. 2023 vyhlásila ročné výberové konanie na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie 1. 1. – 31. 12. 2024. Konanie prebehlo v troch kolách, ktoré boli otvorené súčasne na rôzne typy služieb. Aj vďaka tomuto spôsobu obstarania sa podarilo zabezpečiť úsporu vo výške 15 mil. € z maximálnych cien stanovených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)* pri naplnení 43 % z celkového požadovaného objemu PpS na rok 2024. Do ročného výberového konania na rok 2024 predložilo cenové ponuky 25 uchádzačov, čo je o 7 viac voči minulému roku.

Pri samotnom vyhodnotení predložených cenových ponúk v rámci ročného výberového konania SEPS prihliadala ako na legislatívne požiadavky, tak aj na cenové rozhodnutie regulátora. Proces predkladania ponúk bol organizovaný elektronicky prostredníctvom obchodného systému SEPS – Damas Energy a prebehol v troch kolách. Z hľadiska celkového zhodnotenia nákupu služieb bol zvolený postup obstarávania úspešný, pričom sa podarilo zabezpečiť a naplniť v rámci ročného výberového konania na rok 2024 požadovaný objem** pre služby FCR, aFRR, mFRR. Dokup podporných služieb bude SEPS realizovať prostredníctvom viacdenných (mesačných) a denných výberových konaní v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou (https://www.sepsas.sk/sluzby/podporne-sluzby/vyhodnotenie-vyberovych-konani/vyhodnotenie-rvk-2024/).

Prečo sú PpS dôležité?

SEPS zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenskej prenosovej sústavy a prenos elektriny v rámci Slovenska a tiež z/do zahraničia. Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny slúžia najmä PpS, ktorých aktiváciou dochádza k dodávke regulačnej elektriny a tým pomáhajú udržať rovnováhu sústavy. Popri údržbe stožiarov a vedení sú PpS rozhodujúcim finančným nákladom SEPS. Bez tejto rovnováhy môže dôjsť k výpadkom dodávky elektriny a obmedzeniu prevádzky výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k veľkej systémovej poruche (black out). PpS spoločnosť SEPS obstaráva od poskytovateľov PpS, a to v rámci denných alebo viacdňových (strednodobých a krátkodobých) výberových konaní.

Ktoré PpS sa obstarávali?

Cieľom ročného výberového konania bolo obstarať PpS pre zabezpečenie výkonovej rovnováhy. Výnimkou z obstarania sú PpS typu Sekundárna regulácia napätia a Štart z tmy, ktoré sú, vzhľadom na svoj charakter, obstarávané priamou zmluvou v zmysle Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Aká bola stratégia obstarávania?

Stratégia na zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb na rok 2024 bola predmetom verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila 19. 7. – 30. 7. 2023. Ročné výberové konanie prebiehalo v súlade s prijatou Stratégiou zabezpečenia dostatočného objemu PpS a Súťažnými podkladmi pre zabezpečenie objemu PpS zameranými na rok 2024. Zvyšný neobstaraný objem do celkovej požiadavky PpS na rok 2024, ktorý v súlade s aktuálnou legislatívou zostane po ročnom výberovom konaní nenaplnený, plánuje spoločnosť SEPS obstarať prostredníctvom denných, resp. viacdňových (krátkodobých) výberových konaní.

 

*Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0089/2023/E stanovuje maximálne ceny za poskytovanie jednotlivých druhov PpS a priemerné rozsahy jednotlivých služieb. Cenová úspora vo výške 15 mil. € je vypočítaná ako úspora z maximálnych cien a priemerných rozsahov pre jednotlivé služby, ktoré sú stanovené v rozhodnutí ÚRSO.

**Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou vzťahujúce sa na nákup PpS určuje spoločnosti SEPS povinnosť obstarať minimálne 30 % celkovej ročnej požiadavky na PpS formou denných výberových konaní. V rámci pripojenia SEPS k platformám MARI (mFRR) a PICASSO (aFRR) v 2. polovici roka 2024 prebehne štandardizácia produktov aFRR+/- a mFRR+/-, z čoho vyplýva plnenie podmienky pre obstaranie štandardných produktov vo výške 40 % z celkovej požiadavky formou denných výberových konaní.

Tlačové správy