SEPS vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre podporné služby na rok 2024

Zdieľať

V piatok 06.10.2023 Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) vyhlásila výzvu na predkladanie cenových ponúk v rámci II. etapy výberového konania na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024. Výberové konanie je realizované elektronicky, pričom cenové ponuky na jednotlivé kategórie služieb môžu predložiť uchádzači, ktorí uspeli v I.  kvalifikačnom kole.

Obstaranie podporných služieb formou ročného výberového konania na rok 2024 je vyvrcholením dlhodobého procesu. V roku 2022 ÚRSO rozhodnutím č. 0006/2022/E-EU schválilo výnimku* na uzatvárania zmlúv na disponibilitu** viac než jeden deň. Na základe uvedeného bola vypracovaná stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb na rok 2024.

Dňa 18.09.2023 bolo vydané cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0089/2023/E v ktorom Úrad stanovil maximálne ceny na obdobie od 1.1.2024 – 31.12.2024, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia. Predkladanie cenových ponúk sa bude riadiť podľa tohto cenového rozhodnutia Úradu.

I. etapa výberového konania (kvalifikačné kolo)

Prvá (kvalifikačná) etapa prebiehala prostredníctvom podávaných žiadostí o účasť od záujemcov v zmysle zverejnených Súťažných podkladov pre obstaranie PpS na rok 2024. Tejto etapy sa v tomto roku zúčastnil vyšší počet záujemcov o účasť na ročnom výberovom konaní na obstaranie PpS, vďaka čomu očakávame aj väčšiu súťaž v rámci II. etapy – pri podávaní cenových ponúk.

II. etapa výberového konania (podávanie cenových ponúk)

V rámci II. etapy bola vyhlásená výzva na predkladanie cenových ponúk v troch kolách. Otvorenie výberového konania na predkladanie cenových ponúk pre tieto tri kolá bolo spustené o 08:00 dňa 09.10.2023 v obchodnom systéme Damas Energy, pričom v každom z uvedených kôl sú obstarávané rôzne kategórie PpS. V rámci I. kola sú obstarávané služby FCR a TRV3MIN+, v II. kole služby aFRR+ a mFRR-, a nakoniec v rámci III. kola sú obstarávané služby aFRR- a mFRR+. Zároveň uvedené tri kolá budú uzatvárané v rôznych termínoch, vďaka čomu budú mať možnosť neúspešní uchádzači z predošlého kola zúčastniť sa nasledujúcich kôl a využiť svoj technologický potenciál v ďalších kategóriách PpS.

Na zaistenie transparentnej súťaže budú cenové ponuky zašifrované a predkladané elektronicky v rámci obchodného systému Damas Energy. Ich odšifrovanie bude možné až po skončení súťažného kola. O výsledkoch výberového konania bude SEPS informovať ÚRSO a vyhodnotenie výberového konania PpS na rok 2024 zverejní na svojom webovom sídle.

* výnimka z nariadenia EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou ohľadom uzatvárania zmlúv na disponibilitu** viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility na maximálne obdobie dvanástich mesiacov pre maximálne ročné objemy disponibility na roky 2023 a 2024.

** disponibilita – je rezervácia kapacity regulačného výkonu od výrobcu/odberateľa ktorí poskytuje podpornú službu pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe zmluvy, pri jeho aktivácii poskytuje regulačnú energiu do elektrizačnej sústavy

Tlačové správy