SEPS za 9 mesiacov tohto roka dosiahla hospodársky výsledok vyšší o 35 % než plánovala. Transparex vyhodnotil SEPS ako najzodpovednejšieho obstarávateľa v kategórii „Podniky vo vlastníctve štátu a samospráv“ za rok 2022

Zdieľať

Vedenie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len SEPS) za viac ako tri roky svojho pôsobenia ukázalo, že aj štátna spoločnosť môže byť efektívna, transparentná a otvorene komunikujúca. Výsledok hospodárenia pred zdanením za obdobie
1-9/2023 dosiahol výšku 102,2 mil. eur, čo je o 26,5 mil. eur (35 %) viac, ako predpokladal plán na tento rok. Dobré hospodárenie spoločnosti ocenil koncom októbra aj portál TRANSPAREX, ktorý spoločnosti už druhý rok po sebe udelil certifikát Zodpovedný obstarávateľ s hodnotením A+.

SEPS za obdobie 1-9/2023 zaznamenala celkové výnosy vo výške 477,9 mil. eur a celkové náklady 375,7 mil. eur. Na tento výborný výsledok hospodárenia má vplyv viacero faktorov – nižšie čerpanie niektorých regulovaných i neregulovaných prevádzkových nákladov, a to hlavne nákladov na podporné služby, nákladov na nákup elektriny na krytie strát a vlastnú spotrebu a nižšie čerpanie nákladov na nakupované služby. Na strane výnosov sú to vyššie dividendy od dcérskej spoločnosti OKTE zo zisku za rok 2022 a výnosové úroky. Tento výsledok hospodárenia sa dosiahol aj napriek nižším výnosom z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy, ako bolo plánované.

„SEPS je vlastnená Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií SR a my vo vedení SEPS cítime voči našej krajine povinnosť spravovať ju tak, aby sme do štátneho rozpočtu odviedli ako vysoké dividendy, tak aj vysokú daň z príjmov právnických osôb. Som rád, že sa nám toto poslanie darí napĺňať. Samozrejme, našimi prioritami aj naďalej zostávajú zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prenosovej sústavy, udržiavanie kroku s najnovšími technológiami, aplikácia európskej legislatívy, dekarbonizácia a investície do ľudského kapitálu,“ uviedol Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Transparentnosť obstarávania SEPS ocenil aj portál TRANSPAREX

Vedenie od začiatku svojho pôsobenia kladie dôraz na transparentnosť obstarávania. Úspešnosť nastaveného procesu potvrdzuje aj už druhý rok po sebe získané ocenenie Zodpovedný obstarávateľ s hodnotením A+ od portálu TRANSPAREX. Ako Zodpovedný obstarávateľ sa SEPS umiestnila na 1. mieste v kategórii „Podniky vo vlastníctve štátu a samospráv“ a na 6. mieste v celkovom rebríčku 4400 hodnotených spoločností. SEPS podľa vyjadrenia hodnotiteľa za uplynulý rok realizovala verejné obstarávanie profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizuje výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.

Tlačové správy