Spoločnosti SEPS, a. s., a ČEPS, a. s., podpísali bilaterálnu dohodu.

Zdieľať

V dňoch 1. a 2. júna 2010 sa v Pavlove pri Mikulove uskutočnilo stretnutie vrcholových predstaviteľov prevádzkovateľov prenosových sústav v Českej a Slovenskej republike, kde podpísali obojstrannú dohodu o spolupráci prevádzkových útvarov a dispečingov.

Predstavitelia obidvoch spoločností sa taktiež dohodli na ďalšom prehĺbení integrácie trhov s elektrickou energiou v obidvoch krajinách. Konkretizoval a schválil sa spoločný postup spoločností ČEPS, a.s., a SEPS, a.s., pre rozvoj spoločného česko-slovenského trhu s elektrinou prostredníctvom prepojenia denných trhov. Obidve strany v tejto súvislosti prejavili spoločný záujem a postup pri rozširovaní denného česko-slovenského trhu o trhy s elektrinou v okolitých krajinách formou „market coupling-u.“

Predstavitelia spoločnosti ČEPS, a. s., zároveň informovali svojich slovenských partnerov o možnostiach spoločného vyrovnávacieho trhu s regulačnou energiou a o potencionálnych výhodách účasti na projekte stredoeurópskych prevádzkovateľov prenosových sústav „Grid Control Cooperation“, ktorý zefektívni nasadzovanie rezervných kapacít, čo v konečnom dôsledku prinesie podstatné úspory konečným zákazníkom.

Market coupling – spôsob prepojenia organizovaných denných trhov s elektrinou, prevádzkovaných operátormi trhu na princípe implicitnej aukcie, ktorého výsledkom je určenie toku a množstva elektriny medzi trhovými oblasťami, ceny elektriny a obchodovaného množstva elektriny na jednotlivých denných trhoch a v rozsahu prenosovej kapacity alokovanom prostredníctvom implicitnej aukcie.

Grid Control Cooperation – projekt stredoeurópskych prevádzkovateľov prenosových sústav. Nový model spolupráce je založený na efektívnej výmene regulačných výkonov v reálnom čase medzi regulačnými oblasťami. Jeho cieľom je zmenšiť náklady prevádzkovateľov prenosových sústav na regulačné výkony a pritom zachovať osvedčenú štruktúru regulačných oblastí z hľadiska bezpečnosti prevádzky.

SEPS, a.s.:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.), pôsobí v elektroenergetickom sektore od 21. januára 2002, ako prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky. SEPS, a.s., ako monopol podlieha štátnej regulácii vykonávanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstvom hospodárstva SR.
Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami podľa odporúčaní ENTSO-E pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi dopadmi na životné prostredie, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z národnej legislatívy a legislatívy EÚ, regulačných rozhodnutí ÚRSO a z relevantných pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce nadnárodnej synchrónne prepojenej, paralelne spolupracujúcej elektrizačnej sústavy EÚ koordinovanej združením prevádzkovateľov prenosových sústav na európskom kontinente – ENTSO-E. Viac informácií nájdete na www.sepsas.sk.

Kontakt:
Igor Gallo (gallo_igor@sepsas.sk, +421 908 714 752)

ČEPS, a.s.:
Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenia 400 kV a 220 kV) na základe licencie na prenos elektriny, udelenej Energetickým regulačným úradom podľa Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíja 39 rozvodní s 67 transformátormi prevádzajúcu elektrickú energiu z prenosovej do distribučnej sústavy a trasy vedenia o dĺžke 2968 km s napäťovou hladinou 400 kV a 1371 km s napäťovou hladinou 220 kV. Spoločnosť ČEPS je začlenená do európskych štruktúr. V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS, a. s., prenosové služby a služby spojené so zaistením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie v reálnom čase (systémové služby). ČEPS, a.s., ďalej zaisťuje cezhraničné prenosy pre export, import a tranzit elektrickej energie. Spoločnosť sa taktiež dlhodobo a aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR a v Európe. Viac informácii nájdete na www.ceps.cz.

Kontakt:
Jana Jabůrková (jaburkova@ceps.cz, + 420 724 551 687)

Tlačové správy