Prevádzkovatelia prenosových sústav v regióne strednej a východnej Európy (SVE PPS) aj naďalej pokračujú v snahe o úspešné zavedenie prideľovania pomocou metódy založenej na tokoch v regióne SVE.

SVE PPS si uvedomujú, že cieľovým modelom európskeho trhu s elektrinou je cenový coupling založený na výpočte kapacity na tokoch a schémach prideľovania „FBA“. SVE PPS prijali stanovisko ohľadne vývoja metodiky výpočtu založenej na tokoch, ktoré potvrdila aj Agentúra pre spoluprácu európskych regulátorov ACER. Agentúra vo svojom koncepte Rámcových usmernení o prideľovaní kapacity a riadení preťaženia deklarovala, že metóda výpočtu kapacity založená na tokoch je „preferovaná pre výpočet kapacity na krátke obdobie v prípadoch, kde sú prenosové siete veľmi popretkávané a vzájomná závislosť medzi prepojeniami je vysoká“ tak, ako je tomu v regióne SVE.

V zmysle rozhodnutia vysokých predstaviteľov SVE PPS, ktoré bude prijaté koncom septembra 2011, majú národné regulačné úrady prijať rozhodnutie o zavedení D-1 explicitných aukcií FBA v regióne SVE v roku 2012. Toto rozhodnutie by malo byť prijaté po dôslednom vyhodnotení rôznych možností FBA, berúc do úvahy tak spoločenské blaho ako aj aspekty bezpečnosti.

Intenzívne aktivity v oblasti výskumu a rozvoja viedli k vylepšeniam metodiky FBA. Tieto vylepšenia boli riadené odsúhlasenými kritériami prijateľnosti pre novú FBA metodiku s tým, že nová metóda je prijateľná, keď hodnoty bezpečnosti siete a spoločenské blaho sú vyššie alebo aspoň na rovnakej úrovni ako hodnoty založené na ATC (použiteľná prenosová kapacita). Výsledky posledných testov sú podstatné pre vyhodnotenie účastníkov trhu, ako aj pre konečné rozhodnutie.

SVE PPS sú presvedčení o tom, že zavedenie explicitných aukcií FBA v regióne SVE bude veľkým míľnikom v procese výpočtu kapacity a prideľovania v Európe. Zhromažďovanie skutočných skúseností z prevádzky a metodiky tak môže viesť k posilneniu medzi-regionálnej spolupráce s regiónom strednej a západnej Európy a inými európskymi regiónmi a tým zaistiť účinnú konvergenciu smerom k jednotnému procesu výpočtu kapacity metódou založenou na tokoch v Európe.

Tlačové správy