Tlačová správa k havarijnej situácii dňa 7.7. 2008 na vedení V 449 Levice – Göd MR

Zdieľať

Silná víchrica, ktorá sa prehnala večer 7. júla 2008 územím Slovenska, spôsobila pád dvoch elektrických stožiarov na vedení zvlášť vysokého napätia V 449 pri obci Tupá, v okrese Levice. Elektrické vedenie zvlášť vysokého napätia V 449 bolo programovo vypnuté do 11. júla 2008, z dôvodu opráv a údržby. Na miesto boli vyslaní odborníci SEPS, a.s.

Dňa 8. júla 2008 bola vykonaná obhliadka situácie za účasti pracovníkov SEPS, a.s., zástupcov poisťovne a ďalších odborníkov.

Predpokladá sa, že oprava poškodených stožiarov bude ukončená do 31. júla 2008.
Nakoľko malo byť elektrické vedenie zvlášť vysokého napätia podľa pôvodného plánu prác uvedené do prevádzky od 12. júla 2008, bolo potrebné po dohode s maďarským prevádzkovateľom prenosovej sústavy MAVIR, ktorý je poverený vykonávaním mesačných aukcií, vykonať krátenie kapacít v termíne do 12. júla 2008.Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie právnej podpory a komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy