UCTE: Po celonárodnom výpadku elektrickej energie v Taliansku dňa 28. septembra 2003

ZdieľaťPo celonárodnom výpadku elektrickej energie v Taliansku dňa 28. septembra 2003


Keďže GRTN – taliansky prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) v súčasnosti prešetruje v úzkej spolupráci so susediacimi PPS sled udalostí vedúcich k výpadku elektrickej energie, UCTE bude detailnejšie komentovať technické pozadie samotnej udalosti až keď budú dostupné konsolidované výsledky vyšetrovania.

 

Čo sa stalo?

Počiatočná porucha vnútorného švajčiarskeho vedenia bola len bežným prevádzkovým problémom (strom spadnutý na vedenie). O 20 minút neskôr však na území Švajčiarska vypadlo druhé vedenie a táto udalosť spôsobila takmer okamžitý výpadok všetkých vedení medzi Talianskom a zvyškom Európy. Podľa pravidiel UCTE boli vo všetkých členských krajinách okamžite prijaté opatrenia (ako napríklad zníženie výroby v Nemecku o 3500 MW a vo Francúzsku o 3200 MW) na zníženie frekvencie v európskej sieti.

  1. Či nastalo porušenie pravidiel UCTE alebo či zlyhala regionálna spolupráca medzi PPS je v štádiu vyšetrovania.
  2. V súvislosti s otázkou, či je tento druh výpadku výnimočný alebo sa pravdepodobne v Európe opäť vyskytne, bude UCTE musieť pripraviť „zoznam rizík“ európskych sietí, ktorý by konkrétnejšie popisoval problémy, ktorým čelia PPS a možné dôsledky a opatrenia, ktoré sa budú musieť prijať.

Celonárodný taliansky výpadok prúdu 28. septembra (najväčší v Európe od druhej svetovej vojny) však môže byť tiež dôsledkom už dobre známych a stále nevyriešených štrukturálnych problémov, ktorým európski PPS čelia.

Štrukturálne problémy a regulačný rámec pre PPS

  1. Primeranosť kapacity výrobného parku
  2. Správy UCTE o primeranosti kapacity výrobného parku často varovali o napätej situácii v Taliansku v oblasti štrukturálnej závislosti na množstve importovanej elektriny.

   UCTE (spolu s ETSO – združením PPS, povereným riešením regulačných a trhových otázok pre záležitosti PPS) vo všeobecnosti už volalo po regulačnom rámci, ktorý by mal byť založený na vhodnom modeli ekonomických signálov, aby nedochádzalo ku katastrofickým technickým zlyhaniam.

   Ak budú národné energetické stratégie naďalej dávať zlé, alebo čo i len protichodné investičné signály a povedú tak ďalšie krajiny k závislosti len na importe namiesto existencie vlastnej miestnej výrobnej a prenosovej infraštruktúry, výsledkom bude koncentrácia výroby len do niekoľkých oblastí a prenos značných objemov elektriny na veľké vzdialenosti (ako v severnej Amerike – z Kanady do oblasti New Yorku), čo bude škodlivé pre spoľahlivosť európskej siete.

  3. Otázky prenosovej infraštruktúry
  4. Je stále ťažšie vybudovať nové 380 kV prepojenia. Autorizačný proces má tendenciu sa predlžovať, smerujúc tak k riziku v oblasti primeranosti prenosovej kapacity a bezpečnosti. V tomto ohľade by boli veľmi vítané jednoduchšie postupy pre projekty prenosovej infraštruktúry s najvyššou prioritou. Projekty označené Európskou úniou ako projekty „spoločného záujmu“ na poli trans-Európskej siete by mali byť prioritnými na národných úrovniach.

Na záver UCTE opäť žiada nasledujúce:

  1. celoeurópsky zharmonizovaný regulačný rámec poskytujúci primerané investičné signály vo výrobnej ako aj prenosovej infraštruktúre;
  2. odstránenie administratívnych bariér pre vybudovanie prenosovej infraštruktúry;
  3. pokračujúca podpora zo strany EÚ a regulátorov týkajúca sa transformácie pravidiel UCTE do súboru vynutiteľných spoločných pravidiel bezpečnosti a spoľahlivosti dodržiavaných zo strany PPS a užívateľov siete.

Kontakt

Marcel BIAL, UCTE Secretary General
Boulevard Saint-Michel, 15 , B-1040 Brussels
Tel: +32 2 741 6940 Fax: +32 2 741 6949
e-mail: Marcel.Bial@ucte.org
www.ucte.org

 
Dokument na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
UCTE: tlačová správa UCTE_PoVypadku.doc
UCTE_PoVypadku.pdf
437 kB
 109 kB

Zdroj: UCTE 29.9.2003

Tlačové správy