Vedenia 400 kV Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka

Zdieľať

Príprava výstavby vedení 2×400 kV Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a 2×400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka sa zo strany SEPS nachádza v štádiu pred začatím procesu územného konania. S fyzickou výstavbou vedení sa začne až po získaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Pretože na strane MAVIR mešká schválenie Zmluvy o výstavbe vedení medzi MAVIR a SEPS, nebolo možné začať práce na projektoch pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, takže pôvodný termín ukončenia výstavby vedení (koniec roka 2018) sa posunie na rok 2019.

SEPS predložila Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR správu o hodnotení vplyvov činností súvisiacich s výstavbou vedenia v lokalite Veľký Meder – štátna hranica SR/Maďarsko na životné prostredie v máji 2015 a rovnakú správu súvisiacu s výstavbou vedenia Rimavská Sobota – štátna hranica SR/Maďarsko v júli 2015. SEPS už získala koncom roka 2015 aj záverečné rozhodnutie MŽP SR o vplyvoch výstavby oboch vedení na životné prostredie, teda tzv. EIA. Po podpise Zmluvy o výstavbe vedení Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka medzi MAVIR a SEPS sa začne proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa inžinierskych a projektových činností, paralelne pre oba projekty vedení. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení musí prebehnúť verejné obstarávanie na výber realizátora výstavby oboch vedení.

Medzičasom SEPS požiadala v rámci výzvy na predkladanie žiadostí do programu „Connecting Europe Facility“ (CEF) na rok 2015 o udelenie finančného príspevku na spolufinancovanie inžinierskych a projektových činností, ktoré súvisia so získaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Rozhodnutie o pridelení príspevkov pre SEPS na obidva projekty bolo spoločnosti SEPS oficiálne oznámené dňa 20. 1. 2016. Čerpanie príspevku bude možné po podpise grantových zmlúv medzi SEPS a agentúrou „Innovation and Networks Executive Agency“, ktorá bola zriadená Európskou komisiou medziiným aj na účel implementovania programu CEF. Celkové predpokladané náklady SEPS na realizáciu výstavby vedení spolu s vyvolanými úpravami v koncových rozvodniach SEPS sa odhadujú na úrovni okolo 60 mil. eur. Skutočné náklady na realizáciu budú známe až po ukončení verejného obstarávania na výber realizátora stavby.

Slovensko-maďarský profil bol identifikovaný ako jedno z úzkych miest vo východnom regióne centrálnej Európy a realizácia výstavby týchto vedení a ich následná prevádzka prináša posilnenie možností cezhraničného prenosu elektrickej energie v jednom z úzkych profilov v európskej sieti prenosových sústav. V niektorých časových obdobiach vznikajú totiž na slovensko-maďarskom profile také prevádzkové stavy, keď SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR musí zabezpečiť jej bezpečnú prevádzku až rôznymi neštandardnými prevádzkovými opatreniami. Od vybudovania týchto vedení preto SEPS očakáva zvýšenie bezpečnosti prevádzky prenosovej sústavy SR ako celku. Posilnenie cezhraničného profilu medzi Slovenskom a Maďarskom tak patrí medzi prioritné projekty spoločného záujmu celej Európy. Ak je jedným z cieľov Európskej únie vytvorenie jednotného trhu s elektrinou, tak k naplneniu tohto cieľa je potrebná primeraná elektroenergetická infraštruktúra a pripravované slovensko-maďarské vedenia k tomuto cieľu napomáhajú.

(Ďalšie informácie o rozvojových aktivitách SEPS na obdobie do roku 2024 sú pod odkazom //media2/Dokumenty/ProgRozvoj/2015/03/DPR_PS_2015_2024.pdf

Ďalšie informácie o slovensko-maďarských prepojeniach, ale aj o ostatných Európskych projektoch, sú pod odkazmi

https://www.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/TYNDP%202016/rgips/Regional%20Investment%20Plan%202015%20-%20RG%20CCE%20-%20Final.pdf#search=rgip%20cce

https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/Pages/index.html#major-projects/ten-year-network-development-plan/Pages/index.html#tyndp-2014

Odkaz na agentúru „Innovation and Networks Executive Agency“

https://ec.europa.eu/inea/en/welcome-innovation-networks-executive-agency)

Zdroj: SEPS

Tlačové správy