Verejná konzultácia a webinár k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2023 (1)

Zdieľať

Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „stratégia“) je kľúčovým dokumentom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava ,a.s. ( ďalej len „SEPS“) pre oblasť plánovania nákupu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na príslušné časové obdobie. Úlohou stratégie je identifikovať potenciálne riziká a definovať hospodárne riešenia pre zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy. Tieto ciele sú realizované prostredníctvom voľby optimálneho pomeru výberových konaní na dlhšie časové obdobie a denných dokupov pri napĺňaní potrebného objemu disponibility PpS. Pri vypracovaní stratégie na rok 2023 vychádzala spoločnosť SEPS zo skúseností získaných pri realizácii viacročných nákupov disponibility PpS uskutočnených v rokoch 2018 a 2019.

K návrhu Stratégie na rok 2023 bola v termíne od 31.3. do 15.4.2022 uskutočnená verejná konzultácia, ktorej cieľom bolo vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu s poskytovateľmi PpS, účastníkmi trhu s elektrinou, ÚRSO a odbornou verejnosťou.

Za účelom vyhodnotenia verejnej konzultácie a informovania o plánovaných krokoch spoločnosti SEPS súvisiacich s napĺňaním požiadaviek legislatívy pre oblasti PpS, bol dňa 28.4.2022 usporiadaný online webinár, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov relevantných subjektov. Program webináru bol tvorený 3 prezentáciami s priestorom na diskusiu. Prezentácie sú  zverejnené na webovom sídle SEPS spoločne s hlavným dokumentom a vyhodnotením pripomienok z verejnej konzultácie.

Na úvod zástupca spoločnosti Euroenergy,spol.s.r.o. prezentoval analýzu zdrojovej primeranosti SR a vývoja dostupnosti PpS v SR v časovom horizonte do roku 2030. Zatiaľ čo pri výrobnej a výkonovej primeranosti neboli identifikované žiadne významné riziká, pri dostupnosti PpS je situácia odlišná. Z výsledkov analýzy vyplýva, že v SR môže do roku 2030 nastať problém pri napĺňaní objemu PpS typu FCR, aFRR+, aFRR- a mFRR-. Pri mFRR+ sa situácia v súčasnosti vyvíja priaznivo. Medzi odporúčania spoločnosti Euroenergy,spol.s.r.o.  na minimalizáciu rizík spojených s nedostatkom PpS patrí vhodné nastavenie cenovej regulácie dostatočne motivujúce už existujúcich poskytovateľov PpS poskytovať PpS aj v ďalšom období, uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi PpS na dlhšie časové obdobie a zapájanie nových poskytovateľov PpS do trhu s PpS, ako sú agregátori a batériové systémy.

Prezentácia SEPS k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb si kládla za cieľ sumarizovať argumenty pre voľbu spôsobu obstarávania disponibility PpS na rok 2023 a predstaviť postupné kroky SEPS smerujúce k harmonizácii trhu s PpS na úrovni EÚ. Pre spôsob obstarania disponibility na rok 2023 bude zásadným konečné nastavenie regulácie v 6. regulačnom období.

Na obstarávaný objem PpS v roku 2023 bude mať vplyv zavedenie novej metodiky výpočtu dimenzovania požiadaviek disponibility PpS, ktorá by podľa očakávania mohla priniesť zníženie požadovaných objemov niektorých typov PpS. Predpokladanú celkovú hodnotu disponibility výkonov PpS na rok 2023 zverejní SEPS najneskôr v termíne do 30.9.2022.

SEPS vykonáva postupné kroky k umožneniu deregulácie trhu s PpS tak, aby od roku 2024 boli využívané len štandardné produkty, ktoré sú podmienkou pre pripojenie sa k platformám MARI a PICASSO. V priebehu roku 2022 SEPS plánuje realizovať zmeny v obchodnom systéme Damas Energy, definovať pravidlá pre agregátorov v Technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy a Pravidlách prevádzky SEPS. V roku 2023 sa očakáva zavedenie tzv. „free bidov“ a vstup agregátorov na trh s PpS. Pravdepodobné je aj pripojenie SEPS do FCR spolupráce. V čase pripájania do platforiem na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie by cena regulačnej elektriny už mala byť deregulovaná a využívať by sa malo marginálne oceňovanie. Pripájanie do platforiem je plánované v priebehu 2024, najneskôr do 24.7.2024.

Vo výberových konaniach na nákup PpS na rok 2023 budú obstarávané PpS typu FCR, aFRR+, aFRR-, mFRR+, mFRR-, mFRR3+ a mFRR3-. Čo sa týka zabezpečenia objemov PpS, problém s disponibilitou sa prejavuje najmä v letných mesiacoch, a to pri PpS typu FCR a aFRR. Pri FCR preto SEPS plánuje využiť strednodobé (ročné) výberové konanie na celý požadovaný objem a pri aFRR a mFRR strednodobé a krátkodobé výberové konania tak, aby došlo k rozdeleniu rizika pre SEPS. Pri mFRR3 budú vyhlásené krátkodobé výberové konania. Objem PpS, ktorý nebude obstaraný v rámci strednodobých výberových konaniach, bude presunutý do krátkodobých a denných výberových konaní. Podmienky výberového konania budú súčasťou súťažných podkladov a budú zverejnené v súlade s platnou legislatívou.

Ročné výberové konanie prebehne v dvoch kolách. V prvom kole sa uskutoční registrácia záujemcov o poskytovanie PpS, odovzdanie požadovanej dokumentácie a podpis rámcovej zmluvy, na základe čoho bude záujemcom sprístupnená možnosť prihlásenia do elektronických výberových konaní v informačnom systéme Damas Energy. Druhé kolo je určené pre samotné podávanie ponúk a ich vyhodnotenie zo strany spoločnosti SEPS. Realizácia výberových konaní na rok 2023 by mala byť ukončená najneskôr do 20.12.2022.

Možnosť pripomienkovať Stratégiu PpS v rámci verejnej konzultácie využilo 12 subjektov, ktorí predložili celkovo 69 pripomienok a komentárov. Pripomienky boli na základe svojho zamerania rozdelené do 13 tém, na ktoré bolo subjektom súhrnne zo strany SEPS odpovedané. Významná časť pripomienok sa týkala oblasti cenovej regulácie, čo potvrdzuje súčasnú citlivosť tejto témy pre účastníkov trhu.

Vypracovanie Stratégie je len prvým krokom v procese prípravy výberových konaní na zabezpečenie dostatočného objemu PpS na rok 2023 pre zaistenie bezpečnej prevádzky prenosovej sústavy.

 

Zdroj: SEPS

Tlačové správy