Systém International Phasor Data Exchange (ďalej len IPDE) má za cieľ zjednodušiť medzinárodnú výmenu fázorových dát medzi európskymi TSO. Po úspešnej realizácii pilotného projektu IPDE, ktorého cieľom bolo vytvoriť a otestovať efektívny nástroj pre medzinárodnú výmenu fázorových dát v rámci prepojenej elektrizačnej sústavy Európy. zástupcovia akciových spoločností Slovenská elektrizačná prenosová sústava a ČEPS pristúpili k podpisu medzinárodnej zmluvy o výmene fázorových dát IPDE MLA.
Medzinárodnú zmluvu o výmene fázorových údajov podpísal za SEPS predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Miroslav Obert a podpredseda predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku rozvoja a investícií Miroslav Stejskal. Za českého partnera ČEPS predseda predstavenstva Svatopluk Vnouček. V tejto zmluve sú stanovené pravidla fungovania projektu. Dokument určuje práva a povinností členov IPDE a definuje organizačnú štruktúru riadenia prevádzky tohto projektu.

Systém WAMS umožňuje zvýšenie informovanosti o aktuálnej prevádzkovej situácii v elektrizačnej sústave SR, slúži pri analýze porúch a anomálií v rozsiahlej synchrónne prepojenej sústave s možnosťou presnejšieho určenia začiatku, priebehu a príčiny poruchy. Takto bude možné veľmi efektívne a v predstihu identifikovať hrozby porúch veľkého rozsahu.

Nárast požiadaviek na podrobnejšie údaje je spôsobený zvyšujúcimi sa nárokmi na prenos elektrickej energie, podporované rozvojom voľného trhu s elektrickou energiou na medzinárodnej úrovni a lokalizáciou obnoviteľných zdrojov mimo oblasti spotreby. Táto situácia si vyžaduje hľadanie medzí, v ktorých je možné sústavu primerane bezpečne prevádzkovať z hľadiska prenosových schopností ich prvkov a zároveň udržať jej stabilitu.

Systémová architektúra je navrhnutá tak, aby zaistila vysokú dostupnosť fázorových dát členom IPDE (európske TSO) bez potreby bilaterálnych zmlúv a s minimálnymi nákladmi. Základným prvkom IPDE architektúry je softwarový koncentrátor dátových tokov (streamov) OpenPDC (Open Phasor Data Concentrator), ktorý je umiestnený v ČEPS a je schopný zabezpečiť on-line výmenu dát. Tento konfigurovateľný koncentrátor umožňuje prijímať vstupné toky dát od jednotlivých TSO a z nich následne zostaviť výstupný dátový tok v opačnom smere.
IPDE umožní prístup k údajom účastníkov a tým podstatne narastie rozsah využitia vo vlastných analytických aplikáciách. Systém IPDE nie je prevádzkovaný za účelom tvorby zisku, ale má za úlohu zjednodušenie spôsobu a unifikáciu výmeny fázorových dát medzi jednotlivými TSO. Zabráni sa zaťažovaniu EHW (Electronic Highway), keďže prenos fázorových dát nie je touto cestou vhodné realizovať, ale každý účastník má na tento účel vybudovanú vlastnú komunikačnú cestu. Prenos dát funguje len cez jeden systém a ten je využívaný iba pre potrebu zdieľania dát. Každý člen má možnosť výberu prijímania dát z ľubovoľných PMU od akéhokoľvek člena v rovnakej forme ako dáta, ktoré poskytne pre IPDE.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy