Hodnotenie zdrojovej primeranosti ES SR do roku 2040 odhaľuje zásadnú úlohu EMO4 pre zabezpečenie elektriny pre Slovensko

Zdieľať

Hodnotenie zdrojovej primeranosti ES SR* do roku 2040 (Midterm Adequacy Forecast 2023, ďalej len MAF 2023), ktoré zverejnila Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) na svojom webe, predstavuje strategický dokument s uceleným pohľadom na možný vývoj zdrojového mixu a spotreby elektrickej energie v sektore elektroenergetiky. Vývoj je charakterizovaný tromi scenármi. Analýzy zahŕňajú posúdenie zdrojovej primeranosti ako na strane zdrojov výroby elektriny, tak aj na strane spotreby. Poukazujú na zásadnú úlohu spoľahlivých zdrojov energie v ES SR.

Dokument posudzuje, či pre odhadovanú spotrebu elektrickej energie má Slovensko dostatočné zdroje alebo dostatočné importné kapacity prenosovej sústavy pre dovoz elektrickej energie zo zahraničia. Vývoj spotreby je namodelovaný v troch scenároch – základný, progresívny a dekarbonizačný. Výsledkom hodnotenia zdrojovej primeranosti je identifikácia potenciálnych rizík, spojených s nedostatkom zdrojov elektriny pre pokrývanie spotreby elektriny a návrh relevantných odporúčaní pre nápravu v prípade identifikovania nedostatkov.

„Cieľom MAF 2023 je upozorniť na prípadný možný nedostatok výrobných zdrojov oproti zvýšenej spotrebe v budúcnosti v strednodobom výhľade z pohľadu rôznych scenárov vývoja,“ priblížil strategický dokument Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Závery MAF 2023

Scenáre pre posúdenie zdrojovej primeranosti ES SR sa líšia na jednej strane rôznym vývojom spotreby a na druhej strane rôznym vývojom obnoviteľných zdrojov elektriny, dokončením EMO4 a dobou zotrvania PPC Malženice v prevádzke.

Základný scenár predpokladá mierny nárast spotreby, mierny nárast OZE, včasné dokončenie EMO4 a udržanie PPC Malženice v prevádzke po celú dobu hodnotenia primeranosti ES SR. Z hľadiska dosiahnutých výsledkov simulácií ho možno označiť za uspokojivý. Z pohľadu ročnej bilancie predstavuje prechod z mierne importného charakteru ES SR na výrazne exportný.

Progresívny scenár predpokladá výraznejší nárast spotreby oproti základnému scenáru, výrazný rast OZE, včasné dokončenie EMO4 a nedostupnosť PPC Malženice od roku 2035. Už od roku 2035 ukazuje možné riziká zdrojovej neprimeranosti spojené s odstavením PPC Malženice. Z pohľadu ročnej bilancie vedie k importnému charakteru na úrovni 19 % ročnej spotreby v roku 2040.

Dekarbonizačný scenár predpokladá výrazný nárast spotreby, výrazný rast OZE, nedokončenie EMO4 a nedostupnosť PPC Malženice. Od roku 2035 poukazuje na možné závažné problémy so zdrojovou primeranosťou. Príčinou tejto neprimeranosti je kombinácia výrazného nárastu na strane spotreby a nedostatočného nárastu na strane spoľahlivých zdrojov energie (nedokončenie EMO4 a odstavenie PPC Malženice). Z hľadiska ročnej bilancie vedie k značne importnému charakteru spotreby ES SR na úrovni 33 % ročnej spotreby v roku 2040.

Na základe výsledkov hodnotenia zdrojovej primeranosti ES SR je možné vyvodiť nasledujúce závery:

  • Sprevádzkovanie EMO 4 bude hrať zásadnú úlohu pre zabezpečenie, resp. navýšenie zdrojovej primeranosti ES SR, najmä v scenároch s prudkým nárastom spotreby elektriny vyvolanej vysokou mierou elektrifikácie.
  • Udržanie PPC Malženice v ES SR môže v budúcnosti zohrať významnú úlohu, najmä v scenároch s prudkým nárastom spotreby elektriny.
  • Je potrebné zavedenie spoľahlivostných štandardov pre ES SR. Slovensko nemá v súčasnosti určený štandard spoľahlivosti.
  • Po zavedení spoľahlivostných štandardov pre ES SR je potrebné následné zavedenie vhodnej schémy podpory pre flexibilné zdroje za účelom dosiahnutia hodnôt spoľahlivostného štandardu v prípade indikovaného nepriaznivého vývoja zdrojovej primeranosti ES SR.
  • Pravidelné kompletné hodnotenie zdrojovej primeranosti (MAF) umožní presnejšie vyhodnocovať a navrhovať nákladovo optimálne opatrenia na strane výroby alebo spotreby na zabezpečenie zdrojovej primeranosti ES SR v kritických scenároch vývoja ES SR.
  • Pravidelné vyhodnocovanie disponibility podporných služieb v súlade so scenármi MAF umožní lepšie upozorňovať na možné riziká spojené s očakávaným vývojom zdrojovej základne v ES SR.

Hodnotenie zdrojovej primeranosti vydáva aj profesijné združenie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E (ERAA). Na rozdiel od slovenského MAF 2023, toto je založené na pravdepodobnostných scenároch s časovým odhadom na 10 rokov. MAF 2023 hodnotí okrem pravdepodobnostného scenára aj tzv. hraničné, t. j. „extrémne“ scenáre s časovým horizontom do roku 2040. Dokument MAF 2023 je v plnom znení k dispozícii na stránke SEPS www.sepsas.sk.

*ES SR – elektrizačná sústava Slovenskej republiky

Tlačové správy