Každý z nás vyznáva nejaké životné hodnoty. Riadime sa nimi, zdieľame ich s naším okolím. Hodnoty nášho života sú ovplyvnené tým, s akými ľuďmi sa stretávame, kde žijeme a určite aj tým, kde pracujeme. Práve preto je doslova nevyhnutnosťou, aby sa spoločnosť, firma, pracovisko riadili jednoznačne zadefinovaným poslaním a mali svoju na cieľ orientovanú víziu. A také má a zdieľa aj Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Vedeli ste, že každý z nás je strojcom našej spoločnej vízie?

Každý zamestnanec SEPS je jednou súčiastkou veľkého stroja. Stroj bude pracovať efektívne a kvalitne iba vtedy, keď budú všetky súčiastky dobre osadené a namontované. Súčiastky sú potom spájané do väčších súčastí a tie súčasti tvoria stroj. Podobne, ako je to u nás vo firme. Každý jeden z nás je súčasťou nejakého organizačného celku a tie potom tvoria našu spoločnosť. Jeden celok s druhým musí spolupracovať, pretože inak by stroj zadrhával a nepracoval tak, ako má. O to viac, že tento stroj, inak povedané náš tím, má riadiť tak dôležitý segment nášho hospodárstva, ako je prenos elektrickej energie. Aj preto musí byť naša vízia jednoznačná. ​​​​​​​

Rozmeňme si to na drobné…

Elektrická energia poháňa Slovensko, rozvoj našej spoločnosti, rast nášho priemyslu a hospodárstva, a zároveň predstavuje kľúčovú „ingredienciu“ pre úspešné zvládnutie energetickej transformácie našej krajiny a regiónu. Je preto legitímne očakávať, že aj v budúcnosti bude jej dodávka bezpečná a neprerušovaná (24/7), v dostatočnom objeme pre každého, kto ju potrebuje pre svoj život, pre svoje podnikanie, poskytovanie služieb. Preto je v našej vízii DOSTATOK ELEKTRINY.

Mať svetlo po stlačení vypínača by malo byť aj v budúcnosti samozrejmosťou, nie privilégiom pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. Cena za elektrickú energiu pre slovenské podniky by mala byť porovnateľná s cenou, ktorú platia ich zahraniční konkurenti – umožní im to nielen uspieť na medzinárodných trhoch, ale aj rozvíjať zamestnanosť a investovať do rozvoja svojich podnikov, a tým prispievať k stabilite a rastu nášho hospodárstva. Aj pre fungovanie a vysoký štandard poskytovaných služieb v našich nemocniciach, školách, zariadeniach verejnej správy i v našej verejnej doprave je nevyhnutná CENOVO DOSTUPNÁ ELEKTRINA, preto je tiež v našej vízii.

Každá megawatthodina elektrickej energie vyrobenej na Slovensku bude v budúcnosti vyrábaná zo zdrojov, ktoré negenerujú žiadne emisie skleníkových plynov. Bezemisná je aj prevádzka našej elektrizačnej sústavy – od prenosovej po distribučné, s dôrazom na ochranu životného prostredia a podpory biodiverzity v okolí našich vedení a zariadení. Preto v našej vízii hovoríme o BEZEMISNEJ ELEKTRINE.

Vedeli ste, že každý z nás môže rozvíjať poslanie SEPS?

Po zmene našej vizuálnej identity v minulom roku sme sa postupne začali zžívať s naším novým mottom – Energia na správnom mieste. Je takpovediac úplne „na mieste“. Energia, ktorú bezpečne a stabilne prenášame, musí byť predsa všade tam, kde ju potrebujú. Musí byť na správnom mieste. No bez ľudí na správnom mieste by to nešlo. A tými sme my všetci, ktorí tvoríme stroj s názvom SEPS. ​​​​​​​

Sme prevádzkovateľom slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a uvedomujeme si, že elektrina je nevyhnutná pre náš každodenný život a pre našu prácu, elektrina je kľúčová pre našu spoločnú cestu k budúcnosti bez emisií a k udržateľnej klíme, a preto v SEPS, spoločne s našimi slovenskými a európskymi partnermi, prispievame našou expertízou a maximálnym nasadením k napĺňaniu nášho poslania.

Poslanie našej spoločnosti v sebe nesie tri základné piliere

Našou každodennou prácou zabezpečujeme nepretržitý a stabilný prenos elektriny. Robíme tak v spolupráci s našimi partnermi na Slovensku, v susedných krajinách i v rámci prepojenej európskej elektrizačnej sústavy. Preto je prvým pilierom BEZPEČNOSŤ DODÁVKY.

Snažíme sa konať hospodárne a transparentne. A to pri obstarávaní, pri prevádzke našej sústavy aj pri rozvoji trhových mechanizmov a systému cezhraničného prenosu a obchodovania s elektrinou. Preto je naším druhým pilierom CENOVÁ DOSTUPNOSŤ.

Pri rozvoji elektrizačnej sústavy podporujeme pripájanie nových bezemisných zdrojov elektriny a spoluvytvárame transparentné a nediskriminačné prostredie pre nových účastníkov trhu spôsobom podporujúcim budúcu bezpečnosť dodávky elektriny a jej cenovú dostupnosť. A preto je tretím pilierom nášho poslania TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ.

PhDr. Radovan Slobodník,
špecialista, odbor miezd a sociálnej práce