Koncom minulého roka bola zverejnená pilotná výzva zamestnaneckého grantového programu „Energia pre dobro“ financovaného z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. Do konca januára mohli záujemci posielať svoje žiadosti, ktoré vo februári vyhodnotila päťčlenná výberová komisia zložená zo zamestnancov SEPS a zástupcu nadácie Pontis. Možnosť odporučiť verejnoprospešné aktivity neziskových organizácií v rámci zamestnaneckého grantového programu využili takmer dve desiatky našich kolegov.

Teším sa, že zamestnanecký grantový program zaujal našich kolegov už hneď prvou výzvou. Odporučili 19 projektov v celkovej požadovanej sume 27 475 eur. Keďže schválený rozpočet na projekty bol 20 000 eur, výberová komisia musela rozhodnúť, ktoré z predložených projektov podporu získajú a v akej výške. Vyraďovanie však nebolo vôbec jednoduché, pretože každý projekt prinášal niečo prospešné,“ zhodnotila záujem o pilotnú výzvu Zuzana Bednárová z odboru CSR a komunikácie.

„Energia pre dobro“ nakoniec putuje z nadačného fondu pätnástim organizáciám, kde sa do dobročinných aktivít zapájajú aj naši kolegovia. Odtiaľ sa táto dobrá energia ďalej prenesie do zvyšovania kvality života zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí, do zveľaďovania a ochrany životného prostredia, do zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí, či do zvyšovania kondície a podpory športovania.

Kvalita života znevýhodnených ľudí nám nie je ľahostajná

Organizácia muskulárnych dystrofikov projektom „Oko je okno do sveta“ umožní ľuďom v najťažších štádiách svalových ochorení komunikovať s ich najbližšími. Z grantu zakúpia na to potrebné pomôcky do požičovne, aby mohli poslúžiť klientom, ktorým sa náhle zhoršil zdravotný stav. Očná navigácia umožňuje imobilnej osobe ovládať počítač pomocou očí, čím zlepší život nielen pacientovi, ale aj jeho rodine a asistentom. V konečnom dôsledku táto pomôcka umožňuje aj skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.

Komunita Ľudovítov sa dlhé roky venuje práci s mladistvými i dospelými ľuďmi závislými od drog. Zo zamestnaneckého grantového programu získali podporu na exteriérové workoutové ihrisko. Pravidelné cvičenie na čerstvom vzduchu pomôže zlepšiť fyzické a psychické zdravie klientov a ich rodín, znížiť baživosť po drogách, upevňovať vzťahy a ponúkne alternatívu závislému životu.

Grant na jazykové vzdelávanie a osobnostný rozvoj rómskych žien z prostredia generačnej chudoby dostane občianske združenie Cesta Von. Pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život považujú aktivisti združenia za svoje poslanie.

Veľmi špecifickú starostlivosť si vyžadujú osoby s autizmom. Nevedia aplikovať naučené zručnosti v bežných situáciách a majú narušenú schopnosť byť v živote samostatný. Zvyšovať kvalitu života detí a mladých ľudí s autizmom a poskytovať vzdelávanie nielen im, ale aj ich rodinám sa usiluje už vyše 20 rokov Autistické centrum Andreas. Vytvárajú pre nich prostredie, v ktorom sa vedia realizovať a tráviť voľný čas. Projekt „Autisti – artisti 2023“, podporený z nadačného fondu, pomôže u detí s autizmom rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti a podporovať rozvoj jemnej motoriky a výtvarnej tvorby.

Mozaika z čajových vrecúšok, centum Andreas

Zveľaďujeme prostredie okolo nás

V obci Horná Ždaňa, v ktorej máme jednu z našich elektrických staníc, pôsobí občianske združenie Project Ždaňa. Ich hlavnou snahou je udržanie kvality verejného života a životného prostredia. V spolupráci s našou spoločnosťou organizujú napríklad každoročný výstup na Dolnoždanskú Skalu. Vďaka podpore z fondu vznikne „Zážitkový Plazný chodník v Hornej Ždani“ ako alternatívna trasa na Dolnoždanskú Skalu. Tento priestor na rodinné výlety, relax, prípadne aj organizované športové podujatia budú môcť využívať aj naši kolegovia z Hornej Ždane.

Grant z nadačného fondu získala aj Obec Brhovce. Bude z neho financovať revitalizáciu cintorína. Do týchto prác chcú zapojiť miestnych obyvateľov a posilniť snahy spoločne pretvárať prostredie, v ktorom žijú, na zdravšie a krajšie.

V Lúčanskej Malej Fatre pôsobí združenie Horal River, ktoré sa usiluje o zachovanie vodných zdrojov pre ďalšie generácie. Obnova horských prameňov Svitačovskej doliny je ďalším z projektov, ktoré sú podporené v rámci pilotnej výzvy zamestnaneckého grantového programu.

Obnova prameňa v Svitačovskej doline

Občianske združenie Permoníci sa dlhodobo venuje aktivitám v rôznych častiach Slovenska, ktoré majú pre prírodu dlhodobý význam. Zapájajú do nich dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií. V rámci projektu „Nové domovy vzduchu a vode“, podporeného z nadačného fondu, rozmiestnia nové vtáčie búdky, kŕmidlá a hotely vo vybraných školách a lokalitách Bratislavy a zveľadia dve lesné studničky v Košickom kraji.

Zavesená vtáčia polobúdka

Zaostrené na ochranu zvierat

Novou šancou na život pre ohrozené zvieratá bude rovnomenný podporený projekt Občianskeho združenia zblíženie – AFFINITY. V hniezde záchrany KLBKO v Martine plánujú rozšíriť a zrekonštruovať azylové objekty. V spolupráci so základnými a strednými  školami do práce na záchrane zvierat zapájajú aj detské a mládežnícke kolektívy.

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež

Spoločenstvo detí a mládeže Domino je najväčší mládežnícky futbalový klub na Slovensku. Priestor na športovanie sa snaží vytvárať pre čo najväčší počet záujemcov z radov detí a mládeže. Zároveň sa snaží zlepšovať podmienky na trénovanie, v čom bude pomocou aj grant na projekt „Gólobranie s novými bránkami“. Tréning s minibránkami, ktoré klub plánuje zakúpiť, majú veľký význam pre rozvoj hráčov vo veku 5 – 12 rokov.

Nielen rozvíjanie športových zručností, ale aj motivovanie detí a mládeže k správnemu správaniu sa v prírode a na horách považuje za svoje poslanie Horolezecký klub James v Žiari nad Hronom. Projekt „Hory – oddych aj drina“ pomôže vytvoriť vhodné podmienky pre lezecký krúžok a rozšírenie počtu detských lezcov. Členovia klubu chcú deti motivovať k lezeckému športu, ktorý vedie k rozvoju po fyzickej i psychickej stránke.

Detský krúžok na umelej stene Horolezeckého klubu James v Žiari nad Hronom

Výchova detí k rozvoju športových zručností je cieľom aj ďalších dvoch podporených projektov: „Škola kajaku“ Asociácie športových klubov Inter Bratislava a „Detská tenisová akadémia“ Miestneho športového klubu Iskra Petržalka.

Akčné víkendy pre mladých dobrovoľníkov“ je projekt žilinského strediska Združenia saleziánskej mládeže – DOMKA. Združenie vytvára priestor pre deti a mladých ľudí na zmysluplné trávenie voľného času. Vzdeláva a podporuje dobrovoľníkov, trénerov a animátorov, ktorí sa venujú práci s deťmi z rôzneho prostredia. Podporený projekt pomôže naučiť dobrovoľníkov a trénerov lanové a záchranárske techniky a zručnosti, ktoré využijú pri vedení krúžkov, táborov a rôznych ďalších podujatí pre deti.

A niečo aj pre maratónskych nadšencov

Občianske združenie Slovak Ultra Trail organizuje horské maratóny a diaľkové pochody. Aj prostredníctvom projektu „Bezpečnosť a mobilizácia“ sa chce zamerať na podporu a rozvoj bežeckej komunity. Na svojich podujatiach chce zvýšiť komfort a bezpečnosť občerstvovacích staníc v lese, v horách a na lúkach pre dobrovoľníkov aj bežcov.

ak