Rok 2022 je rokom výziev. Energetický trh sa mení a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., je pripravená na tieto zmeny reagovať. Náš spoločný cieľ zostáva. Chceme naďalej poskytovať bezpečný a stabilný prenos elektriny všade tam, kde ju potrebujú. A dnes o to viac, keď vidíme, čo sa deje u nášho východného suseda. Aj preto sme intenzívne participovali na prepojení ukrajinskej a moldavskej elektrizačnej sústavy na kontinentálnu Európu. Sú tu však aj ďalšie výzvy. Slová ako dekarbonizácia, decentralizácia, deregulácia či digitalizácia budú súčasťou všetkých činností našej spoločnosti.

Zásadná revízia stratégie SEPS

Jednou z najdôležitejších úloh na tento rok je dopracovanie stratégie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. „V uplynulých rokoch nás susedia v mnohom predbehli. Keď navštevujeme partnerov v susedných krajinách V4 alebo v Rakúsku, vidíme, čo sa v SEPS zanedbalo. Aj SEPS chce byť modernou a dynamickou spoločnosťou ako naši susedia,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun. Čaká nás systematická a kľúčová revízia stratégie našej spoločnosti. V týchto dňoch dokončujeme prvú fázu hĺbkovej analýzy interných procesov, zdrojov, externých trendov a kľúčových výziev. V nasledujúcich mesiacoch nás čakajú ďalšie intenzívne diskusie – interné, s našimi partnermi na Slovensku i v zahraničí. Naším cieľom je mať na konci jesene jasne pomenované strategické priority, projekty a iniciatívy, ktoré budú vychádzať z úlohy SEPS v procese výrazného rastu elektrifikácie priemyslu, výroby zelených molekúl (napr. zelený vodík) a nášho súkromného života (elektromobilita, tepelné čerpadlá na kúrenie domácností a pod.). Ak si v SEPS robíme svoju prácu poctivo, domácnosti môžu fungovať, fabriky vyrábať, podnikatelia poskytovať svoje služby, nemocnice liečiť. Naša revidovaná stratégia, aktualizovaný desaťročný plán rozvoja, investičný plán a akčný plán na rok 2023 budeme pripravovať tak, aby sme túto našu rolu vedeli napĺňať aj v nasledujúcich rokoch v znamení už spomínaných 4D – dekarbonizácia, decentralizácia, deregulácia a digitalizácia. „Symbolom našej strategickej zmeny vo vnútri bude vynovená prezentácia firmy navonok – onedlho sa dočkáme nového loga a neskôr v roku aj webovej stránky a intranetu,“ dopĺňa Peter Dovhun.

Integrácia trhov so silovou a regulačnom elektrinou

Veľmi dôležitým faktorom úspechu SEPS v nasledujúcich rokoch bude naša schopnosť plne využívať synergie a spolupráce s našimi európskymi partnermi. „Z pohľadu našej integrácie na jednotný európsky trh bude pre nás kľúčovou záležitosťou implementácia procesov a úprav našich informačných systémov pre prepojenie denného trhu založeného na princípe toku (tzv. Flow Based) v rámci celého regiónu pre koordinovaný výpočet kapacít Core (projekt Core FB MC), ako aj  zapojenie sa do vnútrodenného obchodovania na európskej úrovni XBID (projekt Cross-border Intraday Coupling),“ hovorí vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu Silvia Čuntalová. Zároveň bude SEPS venovať svoju pozornosť aj príprave a realizácii ďalších projektov pre výmenu regulačných služieb prostredníctvom európskych platforiem (projekty FCR, aFRR – PICASSO, mFRR – MARI).

Férové ceny za elektrinu

Tento rok pripravujeme zmeny obstarávania podporných služieb za neustáleho hľadania podpory obnoviteľným zdrojom energie (OZE). „Naším cieľom je, aby cena za elektrinu vrátane poplatkov pre domácnosti aj firmy bola férová,“ vysvetľuje Peter Dovhun. Stratégia nákupu podporných služieb na rok 2023 bude v tomto roku jednou z hlavných tém pre úsek SED a obchodu. Chystá sa k nej verejná konzultácia a webinár. „V apríli bude zverejnený základný dokument a vyhodnotia sa pripomienky z verejnej konzultácie. Približne v máji by malo byť predstavené finálne znenie dokumentu na webinári. Podľa tejto stratégie budeme koncom tohto roka nakupovať podporné služby na budúci rok,“ vysvetľuje Silvia Čuntalová a dodáva: „V tomto roku SEPS pokračuje vo všetkých strategických projektoch. V spolupráci s Nano Energies, Stredoslovenskou distribučnou, a. s., a Žilinskou univerzitou sme rozbehli projekt agregácie flexibility. A v máji nás čaká praktická skúška ´štartu z tmy´ v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a. s., Západoslovenskou distribučnou, a. s., a Vodohospodárskou výstavbou, š. p.“

Navýšime kapacity OZE

Zmeny na energetickom trhu sa, samozrejme, týkajú aj úseku rozvoja, investícií a obstarávania. Ten pripravuje všetky kroky na bezproblémový prechod v súvislosti s novou legislatívou. Súčasťou tohto roka bude implementácia novely zákona o obstarávaní či prehodnotenie plánu rozvoja. Ako vysvetľuje vrchný riaditeľ úseku Martin Riegel: „Aktuálne výzvy vrátane programu ´Fit for 55´ sú dôvodom, prečo sa na plán rozvoja musíme pozrieť a urobiť v ňom príslušné zmeny. V tomto roku plánujeme prehodnotiť uvoľňované kapacity obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou toho bude citlivá otázka lokálnych zdrojov. A v neposlednom rade sa budeme starať o plnenie investičného plánu.“

Pracujeme na zvýšení kybernetickej bezpečnosti

V našej spoločnosti sa aktuálne intenzívne skloňuje slovo kyberbezpečnosť. Rok 2022 bude v tejto téme zásadný. Vrchný riaditeľ úseku ekonomiky Jaroslav Vach vysvetľuje: „Zabezpečiť napredovanie v oblasti kybernetickej a fyzickej bezpečnosti je pre nás ťažisková aktivita. Identifikovali sme v tejto oblasti viacero nedostatkov a musíme popracovať na tom, aby sme si dáta vymieňali vždy bezpečne.“ Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti je aj cieľom úseku ICT. „Budeme nápomocní pri všetkých činnostiach. Máme spoločný cieľ – aby nebola narušená naša infraštruktúra, dáta a dátové toky. Okrem toho plánujeme konsolidáciu technológií a migráciu Office 365. A stojí pred nami aj úloha dobudovať dátové centrum,“ dodáva vrchný riaditeľ úseku ICT Juraj Saktor.

Pokračujeme v digitalizácii  

Veľkou témou zostáva aj digitalizácia procesov. Mnohé z nich sú dodnes manuálne, resp. analógové. Je nutné preniesť sa do 21. storočia a zefektívniť postupy. Digitalizácia by sa v najbližšie dobe mala týkať procesov v rámci obstarávania či personálnej agendy. V tomto roku tiež pokračuje digitalizácia archívu technickej dokumentácie. Úsek prevádzky spúšťa samotnú archiváciu. Jeho výzvy však súvisia aj s inými činnosťami. „Zabezpečujeme pravidelné práce spojené s údržbou elektrických staníc Veľké Kapušany, Lemešany, Sučany a Križovany vlastnými kapacitami. Spustíme výmenu vybraných prístrojových transformátorov prúdu v elektrickej stanici Veľký Ďur na základe výsledkov diagnostiky. Chystáme tiež meranie s následným vyhodnotením vibrácií vodičov na vedení Gabčíkovo – Veľký Ďur,“ ozrejmuje vrchný riaditeľ úseku prevádzky Miroslav Janega.

Aj naďalej budeme atraktívnym zamestnávateľom

V neposlednom rade bude aj naďalej prioritou transparentnosť a hospodárnosť. „Máme záujem pokračovať v transparentnom a efektívnom obstarávaní, investovaní a hľadaní vnútorných rezerv. To však nejde bez kvalitného tímu. Chceme mať špičkových ľudí na správnom mieste. Preto aj tento rok kladieme dôraz na kvalitnú personálnu prácu. Aktualizujeme odmeňovací systém a tiež posilňujeme internú komunikáciu. Máme jasný plán – SEPS musí byť atraktívny zamestnávateľ. Pre našich súčasných kolegov a kolegyne, ako aj pre talenty, ktoré chceme pre našu prácu a poslanie získať do nášho tímu,“ uzatvára Peter Dovhun.

red.