Vojna na Ukrajine priviedla túto krajinu k rozhodnutiu požiadať kontinentálnu Európu o prepojenie prenosových sústav. Prenosové sústavy kontinentálnej Európy preto intenzívne pracovali na výsledku v podobe synchronizácie s ukrajinskou a moldavskou sústavou, čo sa podarilo uskutočniť 16. marca 2022 v popoludňajších hodinách. Prenos elektriny prebieha zatiaľ spoľahlivo a bez problémov.

Testy v skrátenom konaní

Prepojeniu predchádzali množstvá rokovaní zástupcov Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) s ukrajinským prevádzkovateľom, Ukrenergo a moldavským, Moldelectrica. Naša spoločnosť, ako člen ENTSO-E a ako prevádzkovateľ siete Slovenska, priameho suseda Ukrajiny, zohráva v tomto procese významnú úlohu. Pri prepájaní sústav zabezpečovala všetky potrebné procesy, aby sa po prepojení mohla aj naďalej bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať nielen slovenská, ale celá európska elektrizačná sústava.

Synchronizácia elektrizačných sústav je náročný proces, ktorý obvykle trvá niekoľko rokov. Tentoraz však takýto dlhý čas nebol k dispozícii. „Situácia na Ukrajine je natoľko vážna, že celý proces sa musel mimoriadne urýchliť. No aj za tento krátky čas sme vykonali množstvo testov technických a bezpečnostných parametrov, smerovaných na dostatočnosť kapacít prepojovacích cezhraničných vedení či nastavenie postupov v systémoch tak, aby nebola ohrozená bezpečná prevádzka prepojených sústav. Riešili sme aj kybernetickú bezpečnosť, legislatívne a regulačné rámce,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.

 Prepojenie prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny. Stožiare v popredí sú súčasťou slovenskej siete, ostatné už patria ukrajinskej.

Súčasný stav a prognóza

Na Slovensko sa ukrajinská prenosová sústava napája na kontinentálnu prenosovú sústavu 400 kV vedením z rozvodne v katastrálnom území Krišovská Liesková.

Ukrajina je aktuálne energeticky sebestačná, keďže počas vojny dopyt po elektrine výrazne klesol a aj po odstavení niektorých zdrojov tak vie pokryť dopyt a riešiť prípadné problémy vlastnými zdrojmi. Samozrejme, celosvetovo nezodpovedanými otázkami zostávajú: ako dlho bude trvať vojna a či Rusi odpoja pre Ukrajinu strategicky významné zdroje výroby elektriny alebo infraštruktúru.

 „Z krátkodobého hľadiska môžu byť po prepojení rizikom rovnováha medzi výrobou a spotrebou elektriny na území Ukrajiny, ktorá vyplýva z prebiehajúceho vojnového konfliktu a oblasť kybernetickej bezpečnosti pri výmene dát. Zoskupenie 35 krajín ENTSO-E je však natoľko odborne a ekonomicky významným celkom, že tieto riziká vieme bezpečne vyhodnotiť a pravdepodobnosť výskytu vážnych incidentov dostať na minimum,“ zhrnul Peter Dovhun. 

Udalosti vedúce k synchronizácii

Pre Ukrajinu a Moldavsko je synchrónne prepojenie dôležitým komponentom energetickej bezpečnosti. Ukrajinská a moldavská elektrizačná sústava boli doposiaľ prepojené so sústavami Ruska, Bieloruska a ďalších štátov bývalého Sovietskeho zväzu. V dňoch 23. – 27. februára tohto roka sa, nezávisle od dnes na maximum vyhrotenej situácie na Ukrajine, zrealizovala skúšobná ostrovná prevádzka celej ukrajinskej a moldavskej elektrizačnej siete. Jej hlavným cieľom bolo potvrdiť možnosť samostatného bezproblémového fungovania systému. Po úspešnom ukončení testu sa mala Ukrajina opätovne pripojiť k ruskej sieti a zároveň ENTSO-E plánovalo stanoviť dátum začiatku paralelnej skúšobnej prevádzky sústav Ukrajiny a Moldavska s oblasťou kontinentálnej Európy. Oproti pôvodnému plánu sa Ukrenergo rozhodla, vzhľadom na vypuknutie vojnového konfliktu, zotrvať v ostrovnej, nezávislej prevádzke. Následne 27. februára požiadala prevádzkovateľov prenosových sústav v kontinentálnej Európe o núdzové prepojenie. O deň neskôr prišla rovnaká požiadavka z Moldavska. Ukrajina a Moldavsko požiadali o spustenie prístupového procesu na prepojenie s kontinentálnou Európou už v roku 2017. Aktuálny ozbrojený konflikt to bezprecedentne urýchlil.

Po žiadostiach zo strany Ukrajiny a Moldavska nasledovali tisícky denných i nočných rokovaní, diskusií, simulácií a prepočtov odborníkov z ENTSO-E s predstaviteľmi Európskej únie. Na základe správy pracovnej skupiny na posúdenie rizík predstavenstvo ENTSO-E a Regionálna skupina kontinentálnej Európy rozhodli 12. marca o pripojení sústav Ukrajiny a Moldavska. Koordinátorom synchronizácie sústav sa stalo Maďarsko, s ktorým má Ukrajina najlepšie prepojenie spomedzi kontinentálnych sústav.

Naša synchronizácia by bola nemožná bez päťročnej podpory európskych partnerov, najmä tých zo susedných krajín. Slovenská SEPS zohrala v tomto úsilí veľkú rolu, ďakujem vám za veľmi plodnú dlhoročnú spoluprácu,“ povedal Volodymyr Kudrytskyi, predseda predstavenstva Ukrenergo. „V posledných týždňoch sa väzby medzi Ukrenergom a našimi slovenskými priateľmi ešte viac upevnili. Je to základ pre pevné partnerstvo, teraz už v rámci toho istého európskeho energetického systému. Napriek mimoriadnym okolnostiam budú výhody tohto prepojenia využívať všetky zúčastnené stranyveľmi skoro.

Brífing k synchronizácii sústav

Významný krok núdzového pripojenia elektrizačných sústav Ukrajiny a Moldavska k sieti kontinentálnej Európy širšej verejnosti bližšie predstavila na tlačovom brífingu v našej elektrickej stanici členka predstavenstva a vrchná riaditeľka úseku slovenského elektroenergetického dispečingu a obchodu Silvia Čuntalová. Toto stretnutie s novinármi sa konalo za účasti podpredsedu vlády a ministra financií SR Igora Matoviča. „Synchronizácia s ukrajinskou prenosovou sústavou nie je bez rizika ani zadarmo. Podieľať sa na jej stabilite bude odteraz celá kontinentálna Európa. Ukrajina patrí do Európy, pri Kyjeve bojuje aj za nás a my musíme pomáhať,“ zhrnul minister.

Tlačový brífing k núdzovej synchronizácii elektrizačných sústav Ukrajiny a Moldavska s kontinentálnou Európou, zľava: Silvia Čuntalová, Sandra Čičová Kotzigová, minister financií SR Igor Matovič, štátny tajomník MF SR Marcel Klimek, Miroslav Janega

 

red.