Schopnosti, zručnosti a operatívnosť našich zamestnancov občas preveria mimoriadne situácie v prenosovej sústave. S kolegami na prevádzke a dispečingu sme mali „praktické cvičenie naostro“ koncom minulého roka, ktoré otestovalo kvalitu našich postupov pri komunikácii a odstraňovaní porúch a súčasne našu pripravenosť aplikovať tieto postupy v praxi.

Sekundové vypnutie vedenia

Problém najprv zaregistrovali službukonajúci dispečeri Slovenského elektroenergetického dispečingu (SED): o 10:12 dňa 8. decembra hlásil riadiaci systém poruchové vypnutie 220 kV vedenia V071 Lemešany – EVO1 (elektráreň Vojany).

Vypínačmi na oboch elektrických staniciach vedenie v dotknutej fáze vypli na 1,2 sekundy.  Keď po opätovnom zapnutí vedenia do prevádzky porucha pretrvávala, bolo vedenie trojfázovo obojstranne vypnuté. Pre takýto typ poruchy má odborná terminológia názov „neúspešný cyklus opätovného zapnutia“,  skrátene „nOZ“. Celý proces je automatizovaný a zabezpečujú ho elektrické ochrany a automatiky. V prípade porúch len v jednej fáze vedenia býva oveľa bežnejšie, že cyklus opätovného zapnutia je úspešný a vedenie zostane v prevádzke – štatisticky pre túto napäťovú úroveň vo vyše 90 % prípadov. Jednofázové poruchy bývajú totiž väčšinou len prechodného charakteru a môže ich zapríčiniť napríklad úder blesku, pohyb vtáctva, vtáčie exkrementy, vysoký porast a podobne.

Prevádzková správa Východ lokalizovala poruchu

Informáciu o poruchovej udalosti postúpil dispečer SED odborným útvarom podľa podrobných interných predpisov našej spoločnosti.  Tok informácií pre rôzne typy poruchových udalostí musí byť čo najefektívnejší, aby sa informácia o poruchovej udalosti dostala ku konkrétnemu kompetentnému zamestnancovi čo najrýchlejšie, a tým sa urýchlil aj proces jej odstránenia.

V našom prípade z dispečingu informovali kolegov na prevádzkovej správe Východ. Zamestnanci odboru sekundárnej techniky vyhodnotili pôsobenie ochrán a na základe údajov z nich lokalizovali pravdepodobné miesto poruchy. Skrat sa mal nachádzať približne 22 km od elektrickej stanice Lemešany, pravdepodobne v okolí obcí Červenica alebo Zámutov. Na miesto poruchy vyslaní zamestnanci odboru elektrických vedení Východ vykonali mimoriadnu pochôdzkovú kontrolu na vedení v úseku podperných bodov č. 66 – 77, ktoré približne zodpovedali údajom z ochrán.

Porucha bola odstránená ešte v ten istý deň

Touto kontrolou zistili roztrhnutý izolátorový reťazec na podpernom bode č. 76 (22,8 km od elektrickej stanice Lemešany) pri obci Zámutov, pričom fázový vodič v dotknutej fáze bol spadnutý na zemi (obr. 1 a 2). Skutočnosti zistené v teréne kolegovia nahlásili dispečerovi SED, aby získal predstavu o ďalšom vývoji situácie a pravdepodobnom čase potrebnom na opravu vedenia. Súčasne upovedomili aj zamestnancov prevádzkovej správy Východ, ktorí pripravili materiál potrebný na opravu poškodeného vedenia a doručili ho na miesto poruchy.

 

Samotná výmena poškodených prvkov vedenia (obr. 3 a 4) sa uskutočnila ešte v ten istý deň a krátko po 15:00 bolo vedenie v prevádzkyschopnom stave odovzdané dispečerovi SED. Vedenie V071 Lemešany – EVO1 však dispečeri SED zapli do prevádzky až o 17:40 pre problémy v EVO1.

 

 

K obmedzeniu výroby ani dodávky nedošlo

Pred vypnutím bolo zaťaženie vedenia V071 Lemešany – EVO1 vo výške 23,5 MW, ktoré na čas opravy prebralo paralelné vedenie V072 (na obr. 5 sú priebehy zaťažení vedení V071 a V072 dňa 8. 12. 2021). Vďaka tomu nedošlo k obmedzeniu výroby ani dodávky elektrickej energie.

V tomto konkrétnom prípade sa opäť potvrdilo, že nie je dobré odkladať na zajtra, čo môžeme spraviť dnes. Na druhý deň totiž napadlo najmenej 15 cm snehu, čo by podstatne skomplikovalo dopravu na miesto udalosti, ako aj samotnú opravu.

Ing. Eduard Kotrík,
vedúci odboru prípravy prevádzky

Ing. Michal Krucina,
vedúci odboru techniky vedení