Veľké zmeny s cieľom  zvýšenia efektívnosti, kvality a zníženia závislosti na dodávateľoch za ostatný rok sa v našej spoločnosti uskutočnili najmä na úseku informačno-komunikačných technológií (ICT). Prešiel značnou reorganizáciou a rozčlenením špecializácie, vytvorením tímov IT zameraných na jednotlivé konkrétne oblasti – prevádzku, bezpečnosť a rozvoj aplikačnej architektúry. Začal sa proces budovania silného interného IT know-how, zaviedli sa štandardizované postupy riadenia aplikačnej architektúry a princípy projektového riadenia a oddelil sa životný cyklus aplikácií od priamej väzby na IT infraštruktúru.

Pre vyššiu efektívnosť,  kvalitu a nezávislosť fungovania služieb v oblasti ICT presadzujeme na úrovni IT infraštruktúry stratégiu kreovania „interného klaudu“ – oddelenej centrálnej serverovej infraštruktúry ako modernej a bezpečnej infraštruktúrnej platformy na prevádzku aplikácií našej spoločnosti. V rámci rozvoja sa plánujeme zamerať na redizajn web stránky, intranetu, modernizáciu tlačového prostredia, implementáciu integračnej platformy pre priblíženie sa k štandardnej „enterprise architektúre“ a platformy na publikovanie dát. Pripravujeme sa aj na implementáciu podporných systémov pre sieťové bezpečnostné výpočty a monitoring prvkov elektrizačnej sústavy. Zároveň, v súlade s našimi európskymi záväzkami, začneme aj realizačnú fázu projektu pripojenia obchodných a technických systémov SEPS k európskym platformám konsolidovanej aktivácie regulačnej elektriny MARI a PICASSO.

Novinka pre všetkých

K IT projektom, ktoré sa ,  tento rok dotknú prakticky všetkých zamestnancov spoločnosti, patrí plánovaný prechod kancelárskych aplikácií Microsoft Office do klaudového prostredia Office 365, teda úložiska pre softvér prevádzkovaného centrálne mimo vlastných serverov a počítačov.

Aktuálne je v SEPS na klientskych staniciach nasadený kancelársky balík Microsoft Office 2013 vo verzii Professional Plus. Tento  rozšírený balík Office okrem základných nástrojov, ako sú textový editor Word, tabuľkový procesor Excel, prezentačný nástroj PowerPoint, či e-mailový nástroj Outlook, obsahuje navyše aj klienta na pripojenie a využívanie komunikačnej platformy Lync/Skype for Business, rozšírené možnosti spolupráce pomocou SharePoint, alebo bezpečnostné funkcionality súvisiace so šifrovaním dokumentov.

Ukončenie podpory súčasných „on-premise“ riešení, to znamená softvéru  nainštalovaného lokálne na vlastných serveroch a počítačoch,  nás prinútilo hľadať nové moderné riešenia a preto začíname prechádzať so všetkými kancelárskymi aplikáciami Microsoft Office do klaudového prostredia Office 365.

Po prechode na Microsoft Office 365 ostane kompletná funkcionalita súčasných aplikácií zachovaná, ale rozšíri sa o služby Office 365, ktoré pokryjú elektronickú poštu, zdieľanie dokumentov, audio a video konferencie, či množstvo menších aplikácií podporujúcich tímovú spoluprácu. Zásadnou zmenou bude prechod z klasického modelu prevádzkovania on-premise aplikačnej a serverovej infraštruktúry na klaudovú službu.

Čo prinesie nové riešenie

V súčasnosti používaný kancelársky balík, ktorého technologická zastaranosť prináša aj bezpečnostné riziko, je nevyhnutné vymeniť za novú službu, ktorá nám zamestnancom poskytne funkčne najmodernejšie aplikačné prostredie, aby sme neboli nútení používať súkromné alebo voľne dostupné verejné IT služby, a bude podporovať prácu na smart-mobilných zariadeniach a garantovať ich bezpečnosť.

Výsledkom prechodu by bolo úplné nahradenie, alebo nahradenie do maximálnej možnej miery, zastaraného Office 2013 riešenia podľa migračného vzorca uvedeného v tabuľke:

Súčasný stav Nový stav
Lync 2013 / Skype for Business Pre bežnú prevádzku úplné nahradenie aplikáciou, resp. službou Teams.
Klientská aplikácia Teams bude distribuovaná všetkým užívateľom.
Aplikácia Skype for Business a serverová Lync 2013 budú vypnuté a odinštalované.
Exchange 2013 Nové prostredie bude pozostávať z maximálneho možného využitia Exchange 365 prostredia dostupného odvšadiaľ, poskytujúceho najnovšie funkcionality.
Bude realizovaná kompletná migrácia užívateľských emailových schránok do klaudu a od toho momentu budú neustále dostupné aj v prípade výpadku na strane infraštruktúry SEPS.
Užívatelia budú mať nainštalovaný Outlook 365 s najnovšími funkcionalitami. Prístup cez Outlook Web Access ostane nezmenený.
SharePoint 2013 Úplná migrácia SharePoint 2013 lokalít do klaudového SharePoint 365 a Onedrive 365.
SharePoint 2013 ostane prevádzkovaný na dobu nevyhnutnú pre potreby migrácie KIS aplikácií na inú platformu, napr. MS PowerApps, alebo SAP FIORI.
Do budúcnosti sa nepočíta s ďalšou prevádzkou on-premise riešenia SharePoint 2013 a toto prostredie bude vypnuté.
Microsoft Office 2013 Professional Plus Nahradenie aplikáciou Microsoft Office 365.
V odôvodnených prípadoch a na nevyhnutne dlhú dobu bude Office 2013 využívaný z dôvodu spätnej kompatibility so staršími aplikáciami, resp. skriptami. Túto dobu sa budeme snažiť skrátiť na minimálny možný čas a zastaraný Office 2013 nahradiť novším v čo najkratšej dobe.

 

O migrácii požívateľov do moderného prostredia Office 365 vás budeme z úseku ICT v blízkom čase informovať a súčasťou procesu bude aj dostatočne dlhá fáza adaptácie.
Veríme, že aj takýmito zmenami a projektmi sa posunieme spoločne smerom k plneniu strategických zámerov spoločnosti, ako sú hospodárne fungovanie, skrátenie výdavkov spoločnosti či vytváranie kvalitného pracovného priestoru pre zamestnancov na ich sebarealizáciu a profesionálny rast.

 

Ing. Michal Kečkéš,
vedúci odboru riadenia projektov a architektúry ICT